Niva Klaperova potoka

L.ZN.26
Localisation: 48.880125N 15.887357E
Area: 80.161 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
fishpond system
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Reason protection: Am
Altitude: 272 - 454 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.146 ha 0.18 1
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.001 ha -- 1
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.005 ha 0.01 1
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.001 ha -- 1
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0.012 ha 0.02 1
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.019 ha 0.02 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.631 ha 0.79 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.271 ha 0.34 1
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.011 ha 0.01 1
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.017 ha 0.02 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.751 ha 0.94 1
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.003 ha -- 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.143 ha 0.18 1.05
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0.241 ha 0.3 1.09
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.914 ha 2.39 1.24
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Anthaxia fulgurans květokras blýskavý -- -- Ohrožený (EN) -- 2020
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2018
Houby Trametopsis cervina outkovka jelení -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Houby Tricholoma cingulatum čirůvka kroužkatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Korýši Astacus astacus rak říční Kriticky ohrožený HD V Zranitelný (VU) -- 2020
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2016
Měkkýši Aegopis verticillus zemoun skalní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Měkkýši Cochlodina dubiosa corcontica vřetenovka utajená krkonošská -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Měkkýši Cochlodina orthostoma vřetenovka rovnoústá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Amata phegea běloskvrnáč pampeliškový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Houby Phleogena faginea prachovečník bukový -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2017
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2019
Motýli Limenitis camilla bělopásek dvouřadý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 167 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.