Niva Klaperova potoka

L.ZN.26
Localisation: 48.880125N 15.887357E
Area: 80.161 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
fishpond system
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Reason protection: Am
Altitude: 272 - 454 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.019 ha 0.02 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.143 ha 0.18 1.05
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.146 ha 0.18 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 29.747 ha 37.11 1.82
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.299 ha 0.37 2.46
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.866 ha 1.08 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.751 ha 0.94 1
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.005 ha 0.01 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.914 ha 2.39 1.24
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0.006 ha 0.01 2
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.001 ha -- 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.271 ha 0.34 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.012 ha 0.01 4
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0.241 ha 0.3 1.09
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.003 ha -- 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Lepyrus armatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Limnoxenus niger -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Anthaxia semicuprea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Bagous glabrirostris -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Barypeithes albinae -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Bembidion decoratum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Sphaeroderma rubidum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Platyrhinus resinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Parocyusa longitarsis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Gnypeta ripicola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Brouci Oomorphus concolor -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Mogulones diecki -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Isorhipis melasoides -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 167 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.