Niva Klaperova potoka

L.ZN.26
Localisation: 48.880125N 15.887357E
Area: 80.161 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
fishpond system
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Reason protection: Am
Altitude: 272 - 454 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.001 ha -- 1
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.003 ha -- 1
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.001 ha -- 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.006 ha 0.01 2
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.005 ha 0.01 1
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0.006 ha 0.01 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.011 ha 0.01 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.012 ha 0.01 4
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.019 ha 0.02 1
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0.012 ha 0.02 1
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.017 ha 0.02 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.024 ha 0.03 2.5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.112 ha 0.14 3
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.143 ha 0.18 1.05
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.146 ha 0.18 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Bembidion decoratum -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Cévnaté rostliny Berberis vulgaris dřišťál obecný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2020
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Ptáci Bubo bubo výr velký Ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2014
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Obojživelníci Bufotes viridis ropucha zelená Silně ohrožený HD IV Ohrožený (EN) -- 2019
Ryby a mihule Carassius carassius karas obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex cespitosa ostřice trsnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex chabertii ostřice Chabertova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex hartmanii ostřice Hartmanova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Carex michelii ostřice Micheliova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Centaurea triumfettii subsp. axillaris chrpa chlumní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Chamaecytisus ratisbonensis čilimník řezenský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 30 - 45 of 155 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.