Niva Klaperova potoka

L.ZN.26
Localisation: 48.880125N 15.887357E
Area: 80.161 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
fishpond system
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Reason protection: Am
Altitude: 272 - 454 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0.241 ha 0.3 1.09
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.271 ha 0.34 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.299 ha 0.37 2.46
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.505 ha 0.63 1.8
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.631 ha 0.79 1
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.751 ha 0.94 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.866 ha 1.08 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.550 ha 1.93 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.914 ha 2.39 1.24
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 23.252 ha 29.01 1.94
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 29.747 ha 37.11 1.82
First 1 2 Showing: 15 - 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Obojživelníci Triturus cristatus s.l. čolek velký komplex Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2014
Cévnaté rostliny Pulsatilla grandis koniklec velkokvětý Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2020
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Euplagia quadripunctaria přástevník kostivalový -- HD II -- -- 2019
Ptáci Dendrocoptes medius strakapoud prostřední Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Ardea purpurea volavka červená Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Ptáci Bubo bubo výr velký Ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Motýli Amata phegea běloskvrnáč pampeliškový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Měkkýši Cochlodina orthostoma vřetenovka rovnoústá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Houby Phleogena faginea prachovečník bukový -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 15 - 30 of 146 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.