Niva Klaperova potoka

L.ZN.26
Localisation: 48.880125N 15.887357E
Area: 80.161 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
fishpond system
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Reason protection: Am
Altitude: 272 - 454 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.019 ha 0.02 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.143 ha 0.18 1.05
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.146 ha 0.18 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 29.747 ha 37.11 1.82
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.299 ha 0.37 2.46
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.866 ha 1.08 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.751 ha 0.94 1
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.005 ha 0.01 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.914 ha 2.39 1.24
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0.006 ha 0.01 2
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.001 ha -- 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.271 ha 0.34 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.012 ha 0.01 4
L6.1 Perialpidské bazifilní teplomilné doubravy 91H0 Panonské šipákové doubravy 0.241 ha 0.3 1.09
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.003 ha -- 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Prunus cerasifera slivoň myrobalán -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Potentilla arenaria mochna písečná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Potentilla alba mochna bílá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Orchis ustulata vstavač osmahlý Silně ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Orchis purpurea vstavač nachový Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Orchis militaris vstavač vojenský Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Neottia nidus-avis hlístník hnízdák -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Melittis melissophyllum medovník meduňkolisý Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Malus sylvestris jabloň lesní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Měkkýši Cochlodina dubiosa corcontica vřetenovka utajená krkonošská -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Motýli Amata phegea běloskvrnáč pampeliškový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Cévnaté rostliny Linaria genistifolia lnice kručinkolistá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Ptáci Gallinula chloropus slípka zelenonohá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 130 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.