Niva Klaperova potoka

L.ZN.26
Localisation: 48.880125N 15.887357E
Area: 80.161 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
fishpond system
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Reason protection: Am
Altitude: 272 - 454 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.001 ha -- 1
T3.1 Skalní vegetace s kostřavou sivou (Festuca pallens) 6190 Panonské skalní trávníky (Stipo-Festucetalia pallentis) 0.001 ha -- 1
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.003 ha -- 1
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.005 ha 0.01 1
T3.3A Subpanonské stepní trávníky 6240 Subpanonské stepní trávníky 0.006 ha 0.01 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.006 ha 0.01 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.011 ha 0.01 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.012 ha 0.01 4
T6.2B Bazifilní vegetace efemér a sukulentů, porosty bez převahy netřesku výběžkatého (Jovibarba globifera) 6110 Vápnité nebo bazické skalní trávníky (Alysso-Sedion albi) 0.012 ha 0.02 1
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.017 ha 0.02 1
S1.1 Štěrbinová vegetace vápnitých skal a drolin 8210 Chasmofytická vegetace vápnitých skalnatých svahů 0.019 ha 0.02 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.024 ha 0.03 2.5
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.112 ha 0.14 3
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.143 ha 0.18 1.05
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.146 ha 0.18 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Chamaecytisus supinus čilimník nízký -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Ciconia nigra čáp černý Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2019
Měkkýši Cochlodina dubiosa corcontica vřetenovka utajená krkonošská -- -- Ohrožený (EN) -- 2018
Měkkýši Cochlodina orthostoma vřetenovka rovnoústá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Columba oenas holub doupňák Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2020
Plazi Coronella austriaca užovka hladká Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Cotoneaster integerrimus skalník celokrajný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Crepis praemorsa škarda ukousnutá -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Brouci Cybister lateralimarginalis křepčík obroubený -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Cyclamen purpurascens brambořík nachový Ohrožený -- -- -- 2020
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 45 - 60 of 156 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.