Niva Klaperova potoka

L.ZN.26
Localisation: 48.880125N 15.887357E
Area: 80.161 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
fishpond system
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Reason protection: Am
Altitude: 272 - 454 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.112 ha 0.14 3
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.299 ha 0.37 2.46
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.024 ha 0.03 2.5
T4.1 Suché bylinné lemy -- -- 0.005 ha 0.01 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.866 ha 1.08 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 1.550 ha 1.93 2
L6.5B Acidofilní teplomilné doubravy bez kručinky chlupaté (Genista pilosa) -- -- 0.017 ha 0.02 1
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 1.914 ha 2.39 1.24
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.011 ha 0.01 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.271 ha 0.34 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.012 ha 0.01 4
S1.5 Křoviny skal a drolin s rybízem alpínským (Ribes alpinum) -- -- 0.001 ha -- 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.631 ha 0.79 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 0.006 ha 0.01 2
K4A Nízké xerofilní křoviny, primární porosty na skalách s druhy rodu Cotoneaster 40A0 Kontinentální opadavé křoviny 0.003 ha -- 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Batrachium aquatile lakušník vodní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Cévnaté rostliny Allium flavum česnek žlutý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Aurinia saxatilis subsp. arduini tařice skalní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Arum cylindraceum árón východní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2019
Cévnaté rostliny Aristolochia clematitis podražec křovištní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Arabis turrita huseník převislý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Arabis pauciflora huseník chudokvětý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Chamaecytisus ratisbonensis čilimník řezenský -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Carex michelii ostřice Micheliova -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2019
Cévnaté rostliny Gagea minima křivatec nejmenší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Iris variegata kosatec různobarvý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Inula oculus-christi oman oko Kristovo Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Inula hirta oman srstnatý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
First 3 4 5 6 7 8 9 10 Last Showing: 75 - 90 of 138 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.