U Jejkala

L.ZN.27
Localisation: 48.879655N 15.802555E
Area: 11.522 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
flooded or wet meadow
fishpond system
The degree of protection: SCI, NP, SPA
Reason protection: Am
Altitude: 444 - 452 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.576 ha 5 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.037 ha 0.32 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 2.866 ha 24.88 2.82
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.047 ha 0.41 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.838 ha 7.27 2.5
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 1.005 ha 8.72 3.52
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.138 ha 1.2 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.635 ha 5.51 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.052 ha 0.45 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.789 ha 6.84 3.22
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.754 ha 6.54 2.38

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Pseudeuparius sepicola -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2015
Motýli Furcula bicuspis hranostajník březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Motýli Drymonia ruficornis hřbetozubec dubový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Motýli Notodonta tritophus hřbetozubec topolový -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Plazi Lacerta agilis ještěrka obecná Silně ohrožený HD IV Zranitelný (VU) -- 2010
Ryby a mihule Carassius auratus karas zlatý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2010
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 44 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.