Bohdalovské rybníky

L.ZR.02
Localisation: 49.473335N 15.860298E
Area: 239.651 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: Am
Altitude: 559 - 659 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.559 ha 0.23 1.96
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.384 ha 0.16 3.35
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.793 ha 0.33 2.62
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.971 ha 0.82 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.115 ha 0.05 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.972 ha 1.66 2.2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 20.828 ha 8.69 3.08
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 102.582 ha 42.8 3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.533 ha 0.22 4
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.093 ha 0.46 2.45
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.620 ha 0.26 2
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.129 ha 0.47 2.93
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.656 ha 7.78 2.03
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.009 ha -- 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Carabus scheidleri scheidleri -- Ohrožený -- -- -- 2013
Brouci Prionocyphon serricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Blanokřídlí Formica lemani -- Ohrožený -- -- -- 2013
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Obojživelníci Pelobates fuscus blatnice skvrnitá Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Anser sp. husa - neurčený druh -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 111 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.