Bohdalovské rybníky

L.ZR.02
Localisation: 49.473335N 15.860298E
Area: 239.651 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: Am
Altitude: 559 - 659 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.115 ha 0.05 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.533 ha 0.22 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 102.582 ha 42.8 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.793 ha 0.33 2.62
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.559 ha 0.23 1.96
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.129 ha 0.47 2.93
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.093 ha 0.46 2.45
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.971 ha 0.82 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.620 ha 0.26 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.009 ha -- 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.972 ha 1.66 2.2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 20.828 ha 8.69 3.08
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.384 ha 0.16 3.35
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.656 ha 7.78 2.03

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ryby a mihule Coregonus peled síh peleď -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2013
Ptáci Vanellus vanellus čejka chocholatá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Tringa glareola vodouš bahenní -- BD I -- -- 2017
Ptáci Tadorna tadorna husice liščí -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Hydrophilus piceus vodomil černý -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Prionocyphon serricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2013
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2013
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2, 1143/2014 2013
Cévnaté rostliny Cardamine dentata řeřišnice bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2013
Cévnaté rostliny Elatine triandra úpor trojmužný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Erysimum hieracifolium trýzel jestřábníkolistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Erechtites hieraciifolia starčkovec jestřábníkolistý -- -- -- GL 2013
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 30 - 45 of 112 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.