Bohdalovské rybníky

L.ZR.02
Localisation: 49.473335N 15.860298E
Area: 239.651 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: SCI, NM
Reason protection: Am
Altitude: 559 - 659 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.115 ha 0.05 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.533 ha 0.22 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 102.582 ha 42.8 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.793 ha 0.33 2.62
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.559 ha 0.23 1.96
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.129 ha 0.47 2.93
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.093 ha 0.46 2.45
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.971 ha 0.82 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.620 ha 0.26 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.009 ha -- 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.972 ha 1.66 2.2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 20.828 ha 8.69 3.08
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.384 ha 0.16 3.35
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 18.656 ha 7.78 2.03

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Formica fusca mravenec otročící Ohrožený -- -- -- 2013
Blanokřídlí Bombus lapidarius čmelák skalní Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Blanokřídlí Bombus terrestris čmelák zemní Ohrožený -- -- -- 2013
Ptáci Tringa ochropus vodouš kropenatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Sterna hirundo rybák obecný Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Spatula querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Spatula clypeata lžičák pestrý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Cévnaté rostliny Coleanthus subtilis puchýřka útlá Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2019
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2020
Savci Lutra lutra vydra říční Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2015
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
First 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 75 - 90 of 112 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.