Niva Svratky pod Herálcem

L.ZR.08
Localisation: 49.664508N 15.969723E
Area: 129.504 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
The degree of protection: PLA
Reason protection: Z
Altitude: 643 - 718 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.012 ha 0.01 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.230 ha 0.18 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.468 ha 0.36 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.845 ha 0.65 2.57
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.799 ha 1.39 1.57
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.024 ha 1.56 1.04
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 2.051 ha 1.58 1.86
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 4.214 ha 3.25 3
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 6.388 ha 4.93 2.65
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7.777 ha 6.01 2.11
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.209 ha 7.88 2.01
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 30.856 ha 23.83 2.58

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Potentilla palustris zábělník bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Stellaria longifolia ptačinec dlouholistý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum warnstorfii rašeliník Warnstorfův -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum teres rašeliník oblý -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Tomentypnum nitens vlasolistec vlhkomilný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum girgensohnii rašeliník Girgensohnův -- HD V -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum contortum rašeliník modřínový -- HD V Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Hamatocaulis vernicosus srpnatka fermežová -- HD II Zranitelný (VU) -- 2013
Mechorosty Campylium stellatum zelenka hvězdovitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2012
Motýli Phengaris nausithous modrásek bahenní Silně ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Phengaris teleius modrásek očkovaný Silně ohrožený HD II, HD IV Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.