Sklenské louky

L.ZR.15
Localisation: 49.610068N 15.995247E
Area: 26.361 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: PLA, NM
Reason protection: B
Altitude: 700 - 750 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 1.969 ha 7.47 2
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.314 ha 1.19 2.81
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.663 ha 2.52 2.56
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.252 ha 0.95 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.415 ha 1.58 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.235 ha 0.89 3.69
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.083 ha 11.69 1.72
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.774 ha 2.94 1.32

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2015
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Hieracium aurantiacum chlupáček oranžový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2010
Motýli Melitaea diamina hnědásek rozrazilový -- -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Trifolium spadiceum jetel kaštanový -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2010
Motýli Papilio machaon otakárek fenyklový Ohrožený -- -- -- 2010
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2010
Motýli Argynnis adippe perleťovec prostřední -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2015
Motýli Hesperia comma soumračník čárkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Parnassia palustris tolije bahenní Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.