Dobrá Voda

L.ZR.18
Localisation: 49.405163N 16.048776E
Area: 14.890 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: NM
Reason protection: B
Altitude: 511 - 568 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.861 ha 5.78 3
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.169 ha 1.13 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.260 ha 1.74 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.078 ha 0.52 4
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.389 ha 2.61 2.38
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.233 ha 14.99 2.08
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.005 ha 0.03 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.579 ha 10.61 2.74

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2015
Ptáci Coturnix coturnix křepelka polní Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2015
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2012
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2013
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Motýli Lycaena dispar ohniváček černočárný Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2016
Ptáci Nucifraga caryocatactes ořešník kropenatý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2012
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Korýši Pacifastacus leniusculus rak signální -- -- -- BL3, 1143/2014 2021
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Obojživelníci Hyla arborea rosnička zelená Silně ohrožený HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 25 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.