Suché kopce

L.ZR.20
Localisation: 49.685558N 15.894729E
Area: 13.950 ha
Category: Wetlands of local importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, PLA, NM
Altitude: 636 - 664 m
Show location on map
Wetland’s figure

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.000 ha -- 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.332 ha 2.38 1.54
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 0.400 ha 2.87 1.38
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.998 ha 7.16 3
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.034 ha 7.41 1.01
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.310 ha 9.39 1.23
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.687 ha 12.1 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.322 ha 16.64 1.33
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 3.289 ha 23.58 1.29

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Lanius collurio ťuhýk obecný Ohrožený BD I Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Houby Hygrophorus pustulatus šťavnatka tečkovaná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Houby Entoloma porphyrophaeum závojenka šedohnědá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2015
Houby Hygrocybe coccinea voskovka šarlatová -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Houby Hygrocybe coccineocrenata voskovka vroubkovaná -- -- Ohrožený (EN) -- 2015
Houby Hygrocybe ceracea voskovka vosková -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Houby Hygrocybe insipida voskovka mírná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Houby Hygrocybe pratensis voskovka luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Houby Hygrocybe chlorophana voskovka citronová -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Platanthera bifolia vemeník dvoulistý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Motýli Hesperia comma soumračník čárkovaný -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum russowii rašeliník statný -- HD V -- -- 2018
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 33 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.