Pohořelické rybníky

N.BV.01
Localisation: 48.942533N 16.506991E
Area: 871.641 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: fishpond system
The degree of protection: SCI
Altitude: 168 - 188 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava tří velkých rybníků s bohatými porosty rákosu a orobince, četnými ostrůvky a místy bohatými vrbovými břehovými porosty. Na rybnicích intenzivní chov ryb a kachen. Významná ornitologická lokalita – hnízdiště i tahová zastávka.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.274 ha 0.03 1
M7 Bylinné lemy nížinných řek 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.223 ha 0.14 3.09
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.055 ha 0.01 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.967 ha 0.11 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 334.062 ha 38.33 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 4.376 ha 0.5 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.751 ha 0.2 2
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 27.228 ha 3.12 2.93
L3.4 Panonské dubohabřiny 91G0 Panonské dubohabřiny 1.068 ha 0.12 4
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 35.751 ha 4.1 1.6
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 89.257 ha 10.24 2.84
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 10.585 ha 1.21 2.5
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 5.377 ha 0.62 2.5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 5.779 ha 0.66 2.51
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.880 ha 0.1 1.69
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 17 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Coloeus monedula kavka obecná Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Numenius arquata koliha velká Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Platalea leucorodia kolpík bílý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Ptáci Motacilla citreola konipas citronový -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Motacilla flava flava konipas luční středoevropský Silně ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Ptáci Jynx torquilla krutihlav obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Pluvialis apricaria kulík zlatý -- -- -- -- 2013
Ptáci Charadrius dubius kulík říční -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Lycium barbarum kustovnice cizí -- -- -- BL2 2014
Obojživelníci Bombina bombina kuňka obecná Silně ohrožený HD II, HD IV Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Nycticorax nycticorax kvakoš noční Silně ohrožený BD I Ohrožený (EN) -- 2018
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 45 - 60 of 179 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.