Dehtář

N.CB.01
Localisation: 49.002435N 14.290058E
Area: 288.648 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: fishpond
The degree of protection: SPA
Altitude: 401 - 423 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybochovný rybník uprostřed rozsáhlých zemědělských pozemků. Západně od rybníka dříve rozlehlé vlhké louky s hnízděním břehouše černoocasého, občasně koliha velká a moták lužní, dnes prakticky kompletně zmeliorované a z velké části přeměněné na ornou půdu. Za nízkého stavu vody (častý jev díky dvouhorkovému způsobu hospodaření a malému přítoku) význačnější rostlinná společenstva obnaženého rybničního dna. Jedna z nejdůležitějších lokalit pro vodní ptáky v období letního shromažďování a podzimního tahu v Českobudějovické pánvi, významná (především dříve) jako letní shromaždiště populace husy velké na Českobudějovicku. Dehtář přitom funguje do značné míry společně s dalšími velkými rybníky v sousedství – Vlhlavským a Voleškem; ptáci se soustřeďují především na tom rybníku, který v dané sezóně nejlépe vyhovuje výškou hladiny, potravní nabídkou a klidem.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.415 ha 0.14 4
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 230.646 ha 79.91 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.479 ha 0.17 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.633 ha 0.22 4
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 4.114 ha 1.43 3.19
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 3.966 ha 1.37 3.03
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 5.917 ha 2.05 2.8
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 2.398 ha 0.83 2.49
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 9.271 ha 3.21 2.71
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 1.309 ha 0.45 2.7
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.048 ha 0.02 4
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 1.220 ha 0.42 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Branta leucopsis berneška bělolící -- BD I -- -- 2016
Cévnaté rostliny Conium maculatum bolehlav plamatý -- -- -- BL3 2016
Ptáci Saxicola rubetra bramborníček hnědý Ohrožený -- -- -- 2017
Ptáci Saxicola rubicola bramborníček černohlavý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Cévnaté rostliny Leonurus marrubiastrum buřina jablečníkovitá -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Ptáci Limosa lapponica břehouš rudý -- ČR, BD II -- -- 2013
Ptáci Limosa limosa břehouš černoocasý Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2012
Ptáci Falco columbarius dřemlík tundrový Silně ohrožený BD I -- -- 2020
Ptáci Corvus frugilegus havran polní -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2019
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 120 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.