Vrbenské rybníky

N.CB.02
Localisation: 49.000786N 14.43218E
Area: 408.106 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: SCI, SPA, NR
Altitude: 375 - 397 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Součástí rezervace jsou čtyři rybníky s různě diferencovanými litorálními porosty sv. Phragmition a fragmenty sv. Caricion elatae. Mezi rybníky mozaika bažinných a lučních společenstev sv. Calthion, Caricion fuscae, C. gracilis, Molinion, Arrhenatherion. Na jižním břehu Černiše velkoplošný komplex bažinných olšin sv. Alnion glutinosae, sycených pramennými vývěry, jeden z nejcennějších a nejvýznamnějších porostů v jihočeských pánvích. Významný zejména ornitologicky, entomologicky a batrachologicky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.019 ha -- 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.167 ha 0.04 1
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.245 ha 0.06 1
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.041 ha 0.01 1.79
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 3.203 ha 0.78 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 4.363 ha 1.07 3
L1 Mokřadní olšiny -- -- 103.752 ha 25.42 1.76
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 13.193 ha 3.23 1.9
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.658 ha 0.41 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.557 ha 0.14 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.011 ha -- 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.451 ha 1.34 2.2
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 16.411 ha 4.02 2.14
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7.125 ha 1.75 2.22
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 6.465 ha 1.58 2.87
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Blanokřídlí Bombus sp. -- Ohrožený -- -- -- 2020
Blanokřídlí Formica rufibarbis -- Ohrožený -- -- -- 2012
Brouci Ampedus brunnicornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Cotoneaster sp. -- -- -- -- WL 2013
Brouci Ilybius subtilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Sepedophilus bipunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2011
Brouci Haliplus fulvus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2017
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2014
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Motýli Apatura iris batolec duhový Ohrožený -- -- -- 2013
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 270 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.