Brouskův mlýn

N.CB.03
Localisation: 48.868211N 14.709672E
Area: 399.455 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: NNR
Altitude: 446 - 467 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Část neregulovaného toku Stropnice délky cca 11 km v úseku Petříkov – Dvorec u Borovan, s přilehlou širokou poříční nivou. Pestrý vegetační komplex vodní, mokřadní, luční a rašelinné vegetace z rámce sv. Batrachion fluitantis, Potamion pusilli, Sphagno-Utricularion, Phragmition, Phalaridion arundinaceae, Calthion, Molinion, Caricion gracilis, C. fuscae, C. lasiocarpae, C. demissae, Rhynchosporion albae (zaniklé). V důsledku celkové eutrofizace říční nivy se tato mozaika stále zjednodušuje, plošně dnes převažují porosty as. Glycerietum maximae a porosty třtiny šedavé.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 23.621 ha 5.91 1.45
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.844 ha 0.21 1
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.771 ha 0.19 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 18.731 ha 4.69 2.94
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 4.696 ha 1.18 4
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3.402 ha 0.85 3.22
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 4.037 ha 1.01 2.15
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.309 ha 0.58 1.83
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 18.162 ha 4.55 1.45
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.150 ha 1.29 1.89
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 3.326 ha 0.83 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.610 ha 0.4 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 103.959 ha 26.03 2.04
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 38.437 ha 9.62 2.53
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 62.654 ha 15.69 2.23
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Aromia moschata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2009
Brouci Rhinoncus albicinctus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2005
Ptáci Acanthis flammea -- -- -- -- -- 2003
Pavouci Talavera parvistyla -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Pavouci Arctosa cinerea -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Brouci Bradybatus fallax -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2012
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Pelenomus olssoni -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Gymnetron villosulum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Cryptocephalus pusillus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 168 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.