Brouskův mlýn

N.CB.03
Localisation: 48.868211N 14.709672E
Area: 399.455 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNR
Altitude: 446 - 467 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Část neregulovaného toku Stropnice délky cca 11 km v úseku Petříkov – Dvorec u Borovan, s přilehlou širokou poříční nivou. Pestrý vegetační komplex vodní, mokřadní, luční a rašelinné vegetace z rámce sv. Batrachion fluitantis, Potamion pusilli, Sphagno-Utricularion, Phragmition, Phalaridion arundinaceae, Calthion, Molinion, Caricion gracilis, C. fuscae, C. lasiocarpae, C. demissae, Rhynchosporion albae (zaniklé). V důsledku celkové eutrofizace říční nivy se tato mozaika stále zjednodušuje, plošně dnes převažují porosty as. Glycerietum maximae a porosty třtiny šedavé.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 18.209 ha 4.56 1.45
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.844 ha 0.21 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i> 0.760 ha 0.19 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu <i>Magnopotamion</i> nebo <i>Hydrocharition</i> 0.771 ha 0.19 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 20.900 ha 5.23 2.92
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů <i>Ranunculion fluitantis</i> a <i>Callitricho-Batrachion</i> 3.749 ha 0.94 3
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.123 ha 0.53 2.91
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (<i>Arrhenatherion</i>, <i>Brachypodio-Centaureion nemoralis</i>) 5.184 ha 1.3 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.309 ha 0.58 1.83
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 17.273 ha 4.32 1.23
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6.436 ha 1.61 2.5
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 3.513 ha 0.88 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.610 ha 0.4 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 94.424 ha 23.64 1.69
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (<i>Molinion caeruleae</i>) 39.493 ha 9.89 2.23
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Brouci Ceutorhynchus sulcatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Cryptocephalus exiguus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Brouci Cryptocephalus frontalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Gymnetron villosulum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Ceutorhynchus pervicax -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Pelenomus olssoni -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2012
Brouci Rhinoncus albicinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2017
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 146 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.