Brouskův mlýn

N.CB.03
Localisation: 48.868211N 14.709672E
Area: 399.455 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
stream, stream segment
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NNR
Altitude: 446 - 467 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Část neregulovaného toku Stropnice délky cca 11 km v úseku Petříkov – Dvorec u Borovan, s přilehlou širokou poříční nivou. Pestrý vegetační komplex vodní, mokřadní, luční a rašelinné vegetace z rámce sv. Batrachion fluitantis, Potamion pusilli, Sphagno-Utricularion, Phragmition, Phalaridion arundinaceae, Calthion, Molinion, Caricion gracilis, C. fuscae, C. lasiocarpae, C. demissae, Rhynchosporion albae (zaniklé). V důsledku celkové eutrofizace říční nivy se tato mozaika stále zjednodušuje, plošně dnes převažují porosty as. Glycerietum maximae a porosty třtiny šedavé.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.064 ha 0.02 1
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.760 ha 0.19 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.771 ha 0.19 1
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.844 ha 0.21 1
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.947 ha 0.24 2.74
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.610 ha 0.4 1
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 2.123 ha 0.53 2.91
L1 Mokřadní olšiny -- -- 2.309 ha 0.58 1.83
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.685 ha 0.67 3.3
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 3.513 ha 0.88 2
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 3.749 ha 0.94 3
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 4.112 ha 1.03 1.79
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 5.184 ha 1.3 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 5.958 ha 1.49 2.67
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 6.436 ha 1.61 2.5
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Měkkýši Arion vulgaris -- -- -- -- BL3 2012
Brouci Ceutorhynchus pervicax -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Měkkýši Euconulus praticola kuželík tmavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Crenitis punctatostriata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2012
Měkkýši Pisidium pseudosphaerium hrachovka okružankovitá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Měkkýši Segmentina nitida lištovka lesklá -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Měkkýši Stagnicola palustris blatenka bažinná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Pedicularis sylvatica všivec lesní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Pelenomus olssoni -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Rhantus suturellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Pavouci Arctosa cinerea slíďák břehový -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ryby a mihule Carassius carassius karas obecný -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Pavouci Talavera parvistyla skákavka vrchovištní -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Houby Cortinarius uliginosus pavučinec bažinný -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 145 results

Realizované projekty

Název projektu: Revitalizace Stropnice, I. etapa
Realizátor projektu: Povodí Vltavy, s.p.
Doba realizace: od 2010 do 2012
Výše podpory: 31,3 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Cílem je revitalizace toku, upraveného v 80. letech 20. století v rámci tzv. náhradních rekultivací za zábor půdy při stavbě JE Temelín. Technická úprava byla provedena v délce cca 6 km napřímením a zkapacitněním koryta a opevnění bylo provedeno polovegetačními tvárnicemi. V rámci projektu etapy I. bylo na 3,41 km zasypáno původní koryto, vytvořeno nové a bylo vybudováno osm bočních lagun. Vysázeny byly také vhodné stromy a keře (př. vrba, olše) a koryto bylo ponecháno přirozenému vývoji. Odkaz na článek: http://strednicechy.ochranaprirody.cz/pece-o-vodni-rezim-krajiny/revitalizace-vodnich-toku/revitalizace-v-ceske-republice/

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.