Lužní potok

N.CH.03
Localisation: 50.275613N 12.139275E
Area: 137.403 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, NNM
Altitude: 598 - 673 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Niva Lužního potoka a přilehlé svahy, potok přirozeně meandrující, v ochranném pásmu zmeliorovaný, doprovázený mokřadními a mezofytními loukami, olšemi a jehličnatými lesy. Staré zazemněné rybníky.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 5.470 ha 3.98 2.39
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.003 ha -- 2
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 0.350 ha 0.25 3
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 13.152 ha 9.57 3.39
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 0.101 ha 0.07 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.287 ha 0.94 2
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.268 ha 0.2 1.86
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 2.004 ha 1.46 1
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.005 ha -- 3
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 2.241 ha 1.63 3.67
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 2.186 ha 1.59 2.96
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 1.513 ha 1.1 2.06
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7.644 ha 5.56 3.14
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.001 ha -- 4
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 0.316 ha 0.23 4
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Salix repens vrba plazivá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Lupinus polyphyllus lupina mnoholistá -- -- -- BL2 2012
Cévnaté rostliny Pinus strobus borovice vejmutovka -- -- -- BL2 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Houby Leccinum variicolor kozák barvoměnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Cévnaté rostliny Valeriana excelsa subsp. procurrens kozlík výběžkatý chlupatý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Houby Conocybe rickeniana čepičatka pestrá -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Houby Cortinarius bibulus pavučinec hezoučký -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Houby Cortinarius cinnamomeoluteus pavučinec skořicově žlutý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Houby Cortinarius uliginosus pavučinec bažinný -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Houby Hygrocybe ceracea voskovka vosková -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Houby Hygrocybe pratensis voskovka luční -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 70 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.