Swamp a mokřady Máchova jezera

N.CL.02
Localisation: 50.585499N 14.654734E
Area: 367.847 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, SPA
Altitude: 264 - 304 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

NPP Swamp je významnou algologickou lokalitou, odkud bylo popsáno několik desítek nových druhů řas a vědecký výzkum se datuje již od počátku 20. století. Přechodové rašeliniště s četnými jezírky hostí unikátní flóru a faunu. Obdobné biotopy se nacházejí též v severní a východní zátoce Máchova jezera, kde se na dvou posledních lokalitách v ČR vyskytuje kriticky ohrožená hrotnosemenka hnědá. Od r. 1996 se provádí posilování populace in situ (AOPK ČR) a pěstování v kultuře (BÚ AV Třeboň). Obě zátoky jsou lemovány rozsáhlými rákosinami místy s vtroušeným leknínem bělostným. Ohrožená společenstva: Caricetum lasiocarpae, C. paniculatae, Rhynchosporetum albae, Sparganietum minimi.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.761 ha 0.48 1.5
L1 Mokřadní olšiny -- -- 9.089 ha 2.47 1.96
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 20.693 ha 5.63 1.86
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 1.250 ha 0.34 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.184 ha 0.05 4
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 5.177 ha 1.41 2.47
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 14.280 ha 3.88 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 14.539 ha 3.95 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.035 ha 0.01 2
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 10.654 ha 2.9 1.8
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 4.415 ha 1.2 1.2
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.289 ha 0.08 2.31
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.911 ha 0.25 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.230 ha 0.61 2.46
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 7.339 ha 2 1.84
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 18 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Bagous longitarsis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Ischnopterapion modestum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Netopýři Myotis alcathoe/emarginatus -- Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2017
Brouci Bidessus grossepunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2017
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum auriculatum -- -- HD V -- -- 2013
Brouci Platyrhinus resinosus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Oulema erichsonii -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Brouci Nebria livida -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Macroplea appendiculata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Brouci Lepyrus palustris -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Laccophilus poecilus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Mechorosty Sphagnum magellenicum agg. -- -- HD V -- -- 2013
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 240 results

Realizované projekty

Název projektu: Opatření v povodí Robečského potoka (Břehyně, Máchovo jezero, Novozámecký rybník)
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2011 do 2013
Výše podpory: 20,7 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Cílem projektu bylo lokalitě je ochránit unikátní společenství řas, cévnatých rostlin a bezobratlých organizmů v rašelinných jezírkách před průnikem vody z Máchova jezera. Odbahnění a úprava rybí obsádky umožňuje zlepšovat kvalitu vody v Máchově jezeře, což má také pozitivní vliv na okolní mokřady. Pravidelné sečení vedlo k uchování vzácných druhů rostlin, např. orchidejí hlízovců či prstnatců. Odkaz na článek: http://www.ochranaprirody.cz/pro-novinare/tiskove-zpravy/pristi-tyden-zacnou-planovane-prace-v-dokeske-zatoce-machova-jezera/
Název projektu: Opatření v povodí Robečského potoka
Realizátor projektu: AOPK ČR
Doba realizace: od 2016 do 2018
Výše podpory: 18,4 mil. Kč
Zdroj: OPŽP
Anotace: Cílem projektu bylo provedení nezbytných opatření vedoucí k zajištění optimálních podmínek předmětů ochrany zvláště chráněných území v NPR Břehyně-Pecopala a NPP Swamp. V Dokeské zátoce u Máchova jezera bylo provedeno odbahnění a oprava výpustí. Opravena byla taktéž hrázka v NPP Swamp, která byla následně osázena vrbovými řízky k dobrému zapojení opevnění do krajiny. Na rybníku Břehyně byla revitalizována odvodňovací stoka. Odkaz na článek: http://www.ochranaprirody.cz/o-aopk-cr/aopk-cr-informuje/aktuality/machovo-jezero-bude-cistejsi/

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.