Chrudimka

N.CR.02
Localisation: 49.818962N 15.649422E
Area: 228.896 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
reservoir
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Reason protection: Z , B
Altitude: 423 - 533 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lokalita je tvořena korytem toku s přilehlou nivou. Součástí je i vodní nádrž Seč. Tok řeky je v místech širokých niv klidný, v místech jezových vzdutí až 150 cm hluboký. V lesních úsecích je tok horský kamenitý s většími tůněmi. Tok je v nadmořské výšce od 450 do 520 metrů nad mořem.

Geology

Podloží je tvořeno tvrdými horninami Ohebského krystalinika. Granodiority s cordieritem, dvojslídné žuly, dvojslídné ortoruly, gabra a gabrodiority. Povodí říčky náleží do celku Železných hor a podcelku Sečská vrchovina. V nivách jsou hluboké nivní naplaveniny, hlinité až hlinitopísčité. Půdy jsou v úzkých lesních nivách mělké, mírně kyselé.

Flora

Celý tok doprovázejí potoční a degradované jasanovo-olšové luhy případně říční a typické jasanovo-olšové luhy. Řeka Chrudimka dále hostí stanoviště makrofitní vegetace vodních toků se svazy Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion. V okolí vodních nádrží a větších tůní se setkáme s říčními rákosinami a s vegetací vysokých ostřic.

Fauna

Vydra říční

Note

Charakter toku je na mnoha místech narušen rozsáhlou rekreační chatovou zástavbou a s ní souvisejícími aktivitami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.656 ha 0.29 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.002 ha -- 1
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.003 ha -- 1
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.216 ha 0.09 1
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 9.965 ha 4.35 1.38
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.452 ha 0.2 1.38
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.948 ha 0.85 1.71
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.143 ha 1.37 1.93
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.029 ha 0.01 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.006 ha -- 2
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.004 ha -- 2
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.001 ha -- 2
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.361 ha 0.16 2.06
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15.166 ha 6.63 2.28
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 2.549 ha 1.11 2.55
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Aconitum variegatum oměj pestrý Ohrožený -- -- -- 2012
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Ardea cinerea volavka popelavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2020
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Obojživelníci Bufo bufo ropucha obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Delichon urbicum jiřička obecná -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2019
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2014
Ryby a mihule Anguilla anguilla úhoř říční -- -- Vyhynulý ve volné přírodě (EW) -- 2013
Ptáci Corvus corone vrána černá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 52 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.