Chrudimka

N.CR.02
Localisation: 49.818962N 15.649422E
Area: 228.896 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
reservoir
The degree of protection: SCI, PLA, NR
Reason protection: Z , B
Altitude: 423 - 533 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Lokalita je tvořena korytem toku s přilehlou nivou. Součástí je i vodní nádrž Seč. Tok řeky je v místech širokých niv klidný, v místech jezových vzdutí až 150 cm hluboký. V lesních úsecích je tok horský kamenitý s většími tůněmi. Tok je v nadmořské výšce od 450 do 520 metrů nad mořem.

Geology

Podloží je tvořeno tvrdými horninami Ohebského krystalinika. Granodiority s cordieritem, dvojslídné žuly, dvojslídné ortoruly, gabra a gabrodiority. Povodí říčky náleží do celku Železných hor a podcelku Sečská vrchovina. V nivách jsou hluboké nivní naplaveniny, hlinité až hlinitopísčité. Půdy jsou v úzkých lesních nivách mělké, mírně kyselé.

Flora

Celý tok doprovázejí potoční a degradované jasanovo-olšové luhy případně říční a typické jasanovo-olšové luhy. Řeka Chrudimka dále hostí stanoviště makrofitní vegetace vodních toků se svazy Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion. V okolí vodních nádrží a větších tůní se setkáme s říčními rákosinami a s vegetací vysokých ostřic.

Fauna

Vydra říční

Note

Charakter toku je na mnoha místech narušen rozsáhlou rekreační chatovou zástavbou a s ní souvisejícími aktivitami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.452 ha 0.2 1.38
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 15.166 ha 6.63 2.28
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.001 ha -- 2
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 0.000 ha -- 3
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.216 ha 0.09 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.362 ha 0.16 3.7
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.029 ha 0.01 2
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 0.006 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.000 ha -- 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 1.948 ha 0.85 1.71
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.143 ha 1.37 1.93
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 0.656 ha 0.29 1
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.002 ha -- 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.085 ha 0.04 3.91
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 2.958 ha 1.29 3.94
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 22 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Myotis myotis netopýr velký Kriticky ohrožený HD II, HD IV Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Ryby a mihule Lota lota mník jednovousý Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Ryby a mihule Thymallus thymallus lipan podhorní -- HD V Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2014
Ptáci Alcedo atthis ledňáček říční Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Batrachium penicillatum lakušník štětičkový -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Cygnus olor labuť velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2019
First 1 2 3 4 Last Showing: 30 - 45 of 52 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.