Niva řeky Labe

N.DC.01
Localisation: 50.769609N 14.211187E
Area: 698.101 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
The degree of protection: SCI, PLA, NP, SPA, NM, NR
Altitude: 104 - 225 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Úsek toku Labe neovlivněný jezy, s vegetací štěrkovitých náplavů. Labe si zde zachovalo původní směr toku a vytvořilo jedinečné údolí patřící mezi evropské rarity. Unikátem jsou submontánní bučiny ve výšce cca 200 m n. m. U obce Nebočady hustě zalesněný poloostrov s častými periodickými záplavami.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.584 ha 0.08 1
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.167 ha 0.02 2.01
M1.4 Říční rákosiny -- -- 16.981 ha 2.43 2.09
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 2.664 ha 0.38 4
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.966 ha 0.14 2.01
K2.2 Vrbové křoviny štěrkových náplavů 3240 Alpínské řeky a jejich dřevinná vegetace s vrbou šedou (Salix elaeagnos) 0.028 ha -- 1
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 17.442 ha 2.5 1.79
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 6.056 ha 0.87 1.39
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 0.216 ha 0.03 3.6
L4 Suťové lesy 9180 Lesy svazu Tilio-Acerion na svazích, sutích a v roklích 1.174 ha 0.17 3.63
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.003 ha -- 2.76
T8.2B Sekundární podhorská a horská vřesoviště bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 4030 Evropská suchá vřesoviště 0.010 ha -- 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.016 ha -- 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.114 ha 0.02 1.23
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.856 ha 0.55 3.32
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2020
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2012
Ryby a mihule Neogobius melanostomus hlaváč černoústý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL3 2021
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2021
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Měkkýši Pisidium supinum hrachovka obrácená -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Cévnaté rostliny Sisymbrium loeselii hulevník Loeselův -- -- -- GL 2016
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2021
Cévnaté rostliny Petrorhagia prolifera hvozdíček prorostlý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2021
Cévnaté rostliny Aster novi-belgii hvězdnice novobelgická -- -- -- BL2 2020
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2020
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2020
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 171 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.