Postřekovské rybníky

N.DO.01
Localisation: 49.450303N 12.828679E
Area: 137.286 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
fishpond system
The degree of protection: NR
Altitude: 417 - 444 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava malých, extenzivně obhospodařovaných rybníčků, obklopených vlhkými loukami, v silně přeměněné zemědělské krajině. Významné hnízdiště a tahová zastávka ptáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 16.159 ha 11.77 4
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 42.707 ha 31.11 1.54
L1 Mokřadní olšiny -- -- 1.266 ha 0.92 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 12.510 ha 9.11 1.46
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 7.953 ha 5.79 2
M2.1 Vegetace letněných rybníků 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.119 ha 0.09 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 1.548 ha 1.13 2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 13.337 ha 9.71 1.44
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.804 ha 0.59 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 6.043 ha 4.4 2.1
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 0.062 ha 0.05 2

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- -- BL2 2004
Ptáci Gallinago gallinago bekasina otavní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2014
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Locustella luscinioides cvrčilka slavíková Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2010
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Ohrožený (EN) -- 2013
Ptáci Anas penelope hvízdák eurasijský -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Carpodacus erythrinus hýl rudý Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2011
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2004
Ptáci Motacilla flava konipas luční Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Ptáci Anas strepera kopřivka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Phalacrocorax carbo kormorán velký -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Ptáci Perdix perdix koroptev polní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2008
Cévnaté rostliny Valeriana dioica kozlík dvoudomý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2002
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 62 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.