Ranské mokřady

N.HB.01
Localisation: 49.670338N 15.817309E
Area: 551.690 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, NR
Reason protection: Am
Altitude: 535 - 654 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex unikátních mokřadních biotopů ležících uvnitř a v okolí nově vyhlášené NPR Staré Ransko (1388 ha) na Českomoravské vrchovině. Lokalita je prameništěm řeky Doubravy (rybník Doubravník). Díky pestré geologické stavbě se jedná o území floristicky nesmírně bohaté, s pestrou mozaikou rostlinných společenstev. Nejbohatší jsou podmáčené olšiny na severních svazích Ranského Babylonu (Staré Ransko a Ranská bahna) s největšími výskytišti bledule jarní na celé Českomoravské vrchovině. Lokalita Ranská jezírka (PR) je pozůstatkem dřívější těžby železné rudy. V okolí rybníků Doubravník a Podhorský jsou vyvinuty rozsáhlé ostřicové porosty a zrašelinělé okraje. Velmi rozsáhlé rašelinné louky s komplexem slatinných společenstev aluvia Doubravy jsou zachovány v návaznosti na litorál rybníka Řeka ve stejnojmenné PR.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.744 ha 0.32 2.02
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.025 ha -- 4
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 162.108 ha 29.38 1.75
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.974 ha 1.99 2.11
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 12.061 ha 2.19 3.18
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 11.168 ha 2.02 2.39
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 9.634 ha 1.75 2.02
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 2.957 ha 0.54 1.89
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6.163 ha 1.12 3.14
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.964 ha 0.36 2.08
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.981 ha 0.18 3.5
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7.571 ha 1.37 3.2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.396 ha 0.07 1.25
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.179 ha 0.03 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 5.667 ha 1.03 1.99
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2016
Cévnaté rostliny Aesculus hippocastanum jírovec maďal -- -- -- WL 2016
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2017
Cévnaté rostliny Leucojum vernum bledule jarní Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Knautia arvensis subsp. serpentinicola chrastavec rolní hadcový -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Impatiens parviflora netýkavka malokvětá -- -- -- GL 2016
Cévnaté rostliny Juncus alpinoarticulatus sítina alpská -- -- Zranitelný (VU) -- 2016
Cévnaté rostliny Eriophorum latifolium suchopýr širolistý -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Cévnaté rostliny Epilobium parviflorum vrbovka malokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Cévnaté rostliny Elodea canadensis vodní mor kanadský -- -- -- WL 2017
Cévnaté rostliny Eleocharis quinqueflora bahnička chudokvětá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2016
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
First 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Last Showing: 60 - 75 of 247 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.