Ranské mokřady

N.HB.01
Localisation: 49.670338N 15.817309E
Area: 551.690 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, NR
Reason protection: Am
Altitude: 535 - 654 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex unikátních mokřadních biotopů ležících uvnitř a v okolí nově vyhlášené NPR Staré Ransko (1388 ha) na Českomoravské vrchovině. Lokalita je prameništěm řeky Doubravy (rybník Doubravník). Díky pestré geologické stavbě se jedná o území floristicky nesmírně bohaté, s pestrou mozaikou rostlinných společenstev. Nejbohatší jsou podmáčené olšiny na severních svazích Ranského Babylonu (Staré Ransko a Ranská bahna) s největšími výskytišti bledule jarní na celé Českomoravské vrchovině. Lokalita Ranská jezírka (PR) je pozůstatkem dřívější těžby železné rudy. V okolí rybníků Doubravník a Podhorský jsou vyvinuty rozsáhlé ostřicové porosty a zrašelinělé okraje. Velmi rozsáhlé rašelinné louky s komplexem slatinných společenstev aluvia Doubravy jsou zachovány v návaznosti na litorál rybníka Řeka ve stejnojmenné PR.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.744 ha 0.32 2.02
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.964 ha 0.36 2.08
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 45.400 ha 8.23 1.94
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 32.626 ha 5.91 2.39
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.025 ha -- 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.359 ha 0.07 2
R1.4 Lesní prameniště bez tvorby pěnovců -- -- 0.396 ha 0.07 1.25
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7.571 ha 1.37 3.2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.981 ha 0.18 3.5
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 2.957 ha 0.54 1.89
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 12.061 ha 2.19 3.18
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 5.741 ha 1.04 1.03
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6.163 ha 1.12 3.14
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4.804 ha 0.87 2.09
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 11.168 ha 2.02 2.39
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Vířníci Testudinella incisa -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Lišejníky Ochrolechia androgyna -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Biatora efflorescens -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Candelariella reflexa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Chaenotheca chrysocephala -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Chaenotheca trichialis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Chaenotheca xyloxena -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Cladonia polydactyla -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Graphis scripta -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Hypogymnia tubulosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Lecidella elaeochroma -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Melanelixia subaurifera -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Ochrolechia turneri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Houby Agaricus dulcidulus -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2015
Lišejníky Peltigera praetextata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 247 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.