Ranské mokřady

N.HB.01
Localisation: 49.670338N 15.817309E
Area: 551.690 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
fishpond
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, NR
Reason protection: Am
Altitude: 535 - 654 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Komplex unikátních mokřadních biotopů ležících uvnitř a v okolí nově vyhlášené NPR Staré Ransko (1388 ha) na Českomoravské vrchovině. Lokalita je prameništěm řeky Doubravy (rybník Doubravník). Díky pestré geologické stavbě se jedná o území floristicky nesmírně bohaté, s pestrou mozaikou rostlinných společenstev. Nejbohatší jsou podmáčené olšiny na severních svazích Ranského Babylonu (Staré Ransko a Ranská bahna) s největšími výskytišti bledule jarní na celé Českomoravské vrchovině. Lokalita Ranská jezírka (PR) je pozůstatkem dřívější těžby železné rudy. V okolí rybníků Doubravník a Podhorský jsou vyvinuty rozsáhlé ostřicové porosty a zrašelinělé okraje. Velmi rozsáhlé rašelinné louky s komplexem slatinných společenstev aluvia Doubravy jsou zachovány v návaznosti na litorál rybníka Řeka ve stejnojmenné PR.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 6.163 ha 1.12 3.14
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 1.964 ha 0.36 2.08
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 4.804 ha 0.87 2.09
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.235 ha 0.04 1
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 7.571 ha 1.37 3.2
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 4.629 ha 0.84 2.43
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 32.626 ha 5.91 2.39
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.025 ha -- 4
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.179 ha 0.03 1
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 162.108 ha 29.38 1.75
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 12.061 ha 2.19 3.18
L2.2A Údolní jasanovo-olšové luhy, typické porosty 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 10.974 ha 1.99 2.11
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.095 ha 0.02 1
First 1 2 Showing: 15 - 28 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Lišejníky Pertusaria albescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Pertusaria pupillaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Trapeliopsis gelatinosa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Xanthoria polycarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Agrilus subauratus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2020
Lišejníky Arthonia spadicea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2018
Brouci Zyras collaris -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Pogonocherus ovatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Carabus ulrichii ulrichii -- Ohrožený -- -- -- 2018
Brouci Cryptocephalus decemmaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 247 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.