Niva Orlice

N.HK.01
Localisation: 50.177992N 15.999613E
Area: 1 203.327 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 226 - 252 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Niva Orlice mezi jezem v Týništi n. Orl. pod soutokem Tiché a Divoké Orlice až po ústí do Labe v Hradci Králové. Řeka zde meandruje v široké zaplavované nivě jako jeden z posledních větších přírodních toků. Nebyla regulována, proto může stále tvořit odstavená ramena a tůně. Niva je většinou bezlesá, s trvalými travními porosty, méně ornou půdou, s větším množstvím ramen a tůní v různém stupni zazemnění. Společenstva sv. Convolvulion a Phalaridion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.431 ha 0.04 3.99
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 212.977 ha 17.7 2.47
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1.579 ha 0.13 1.9
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 14.015 ha 1.16 2.34
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.396 ha 0.03 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.001 ha -- 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.044 ha -- 1.8
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.196 ha 0.02 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 17.551 ha 1.46 1.69
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 8.346 ha 0.69 2.92
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 32.155 ha 2.67 1.98
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 38.102 ha 3.17 3.34
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 74.296 ha 6.17 2.44
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.243 ha 0.02 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 6.593 ha 0.55 2.01
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 32 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Veronica agrestis rozrazil polní -- -- Ohrožený (EN) -- 2016
Ryby a mihule Leucaspius delineatus slunka obecná -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ryby a mihule Leuciscus aspius bolen dravý -- HD II, HD V -- -- 2019
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ryby a mihule Tinca tinca lín obecný -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Měkkýši Pseudanodonta complanata škeblička plochá -- -- Ohrožený (EN) -- 2019
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2019
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Lišejníky Cladonia sp. -- -- HD V -- -- 2012
Cévnaté rostliny Virga strigosa štětička větší -- -- -- GL 2014
Ptáci Picus canus žluna šedá -- BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Cévnaté rostliny Verbascum densiflorum divizna velkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2019
Cévnaté rostliny Thalictrum lucidum žluťucha lesklá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2021
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 172 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.