Niva Orlice

N.HK.01
Localisation: 50.177992N 15.999613E
Area: 1 203.327 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 226 - 252 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Niva Orlice mezi jezem v Týništi n. Orl. pod soutokem Tiché a Divoké Orlice až po ústí do Labe v Hradci Králové. Řeka zde meandruje v široké zaplavované nivě jako jeden z posledních větších přírodních toků. Nebyla regulována, proto může stále tvořit odstavená ramena a tůně. Niva je většinou bezlesá, s trvalými travními porosty, méně ornou půdou, s větším množstvím ramen a tůní v různém stupni zazemnění. Společenstva sv. Convolvulion a Phalaridion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.001 ha -- 2
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.044 ha -- 1.8
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.061 ha 0.01 4
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.106 ha 0.01 3.44
V1A Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s voďankou žabí (Hydrocharis morsus-ranae) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.196 ha 0.02 2
L1 Mokřadní olšiny -- -- 0.243 ha 0.02 2
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.361 ha 0.03 1.46
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.396 ha 0.03 4
T5.5 Acidofilní trávníky mělkých půd -- -- 0.431 ha 0.04 3.99
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.449 ha 0.04 1.93
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.591 ha 0.05 2.43
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.645 ha 0.05 1.94
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.559 ha 0.13 2.71
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1.579 ha 0.13 1.9
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 2.136 ha 0.18 1.24
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 32 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Apis mellifera včela medonosná -- -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Anas acuta ostralka štíhlá Kriticky ohrožený -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2015
Ptáci Actitis hypoleucos pisík obecný Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2020
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Acanthis cabaret čečetka tmavá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ploštice Oxycarenus lavaterae blánatka lipová -- -- -- BL3 2019
Plazi Natrix natrix užovka obojková Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Plazi Anguis fragilis slepýš křehký Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ryby a mihule Ctenopharyngodon idella amur bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2019
Ryby a mihule Cyprinus carpio kapr obecný -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2019
Ryby a mihule Hypophthalmichthys molitrix tolstolobik bílý -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) BL2 2019
Ryby a mihule Chondrostoma nasus ostroretka stěhovavá -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Ryby a mihule Leucaspius delineatus slunka obecná -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Obojživelníci Lissotriton vulgaris čolek obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 173 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.