Niva Orlice

N.HK.01
Localisation: 50.177992N 15.999613E
Area: 1 203.327 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
canal, ditch
quarry, gravel or sand pit
The degree of protection: SCI, NM
Altitude: 226 - 252 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Niva Orlice mezi jezem v Týništi n. Orl. pod soutokem Tiché a Divoké Orlice až po ústí do Labe v Hradci Králové. Řeka zde meandruje v široké zaplavované nivě jako jeden z posledních větších přírodních toků. Nebyla regulována, proto může stále tvořit odstavená ramena a tůně. Niva je většinou bezlesá, s trvalými travními porosty, méně ornou půdou, s větším množstvím ramen a tůní v různém stupni zazemnění. Společenstva sv. Convolvulion a Phalaridion.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 24.347 ha 2.02 2.7
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.106 ha 0.01 3.44
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.361 ha 0.03 1.46
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 0.449 ha 0.04 1.93
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 50.465 ha 4.19 2.39
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.591 ha 0.05 2.43
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 16.056 ha 1.33 2.85
T1.10 Vegetace vlhkých narušovaných půd -- -- 0.061 ha 0.01 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 21.254 ha 1.77 2.13
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.559 ha 0.13 2.71
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 2.699 ha 0.22 2.91
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 7.073 ha 0.59 2.94
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 15.222 ha 1.27 1.76
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 0.645 ha 0.05 1.94
L2.2 Údolní jasanovo-olšové luhy 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 59.212 ha 4.92 2.07
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 32 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Rallus aquaticus chřástal vodní Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2016
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Verbascum densiflorum divizna velkokvětá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Turdus iliacus drozd cvrčala Silně ohrožený -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Cévnaté rostliny Quercus rubra dub červený -- -- -- BL2 2016
Cévnaté rostliny Bidens frondosa dvouzubec černoplodý -- -- -- GL 2018
Cévnaté rostliny Cornus mas dřín jarní Ohrožený -- -- -- 2015
Měkkýši Helix pomatia hlemýžď zahradní -- HD V -- -- 2019
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ryby a mihule Rhodeus amarus hořavka duhová -- HD II Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2017
Cévnaté rostliny Malus sylvestris jabloň lesní -- -- Chybí údaje (DD) -- 2014
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2018
Ryby a mihule Leuciscus idus jelec jesen Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Ptáci Calidris pugnax jespák bojovný -- ČR, BD II -- -- 2017
First 1 2 3 4 5 Last Showing: 15 - 30 of 173 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.