Osypané břehy

N.HO.02
Localisation: 48.918023N 17.27881E
Area: 74.602 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, SPA, NM
Altitude: 151 - 183 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Unikátní krajinný fenomén přirozeně meandrujícího toku řeky Moravy na kontaktu široké údolní nivy a vátých písků a s přirozenými a přírodě blízkými hydrobiocenózami lužního lesa. Neregulovaná řeka zde tvoří dva meandry s rozsáhlými oblázkovými plážemi v konvexních obloucích a bahnitými náplavy zarůstajícími litorální vegetací. Nárazové břehy jsou naopak tvořeny až několik metrů vysokými svislými stěnami formovanými abrazní činností řeky. S okolním lužním lesem vytváří působivou krajinnou scenerii. Vědecky cenná lokalita (dynamika přirozeného vývoje fluviálního systému Moravy, možnost sledování nárůstu sedimentů, významné kvartérní profily od atlantiku po recent).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M6 Bahnité říční náplavy 3270 Bahnité břehy řek s vegetací svazů Chenopodion rubri p. p. a Bidention p. p. 3.454 ha 4.63 1.12
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 16.345 ha 21.91 3
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 3.986 ha 5.34 2.41
T5.2 Otevřené trávníky písčin s paličkovcem šedavým (Corynephorus canescens) 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.011 ha 0.01 4
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 21.382 ha 28.66 2
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.729 ha 0.98 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 6.185 ha 8.29 2.9
M4.1 Štěrkové náplavy bez vegetace -- -- 0.866 ha 1.16 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Anthicus sellatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Negastrius sabulicola -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Zorochros quadriguttatus -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Vířníci Brachionus forficula -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2016
Brouci Drasterius bimaculatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Motýli Apatura ilia batolec červený Ohrožený -- -- -- 2018
Savci Castor fiber bobr evropský Silně ohrožený HD II, HD IV -- -- 2018
Ptáci Oenanthe oenanthe bělořit šedý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Riparia riparia břehule říční Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Ptáci Upupa epops dudek chocholatý Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Bucephala clangula hohol severní Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Anser anser husa velká -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
Ptáci Mareca penelope hvízdák eurasijský -- -- Nevhodný pro hodnocení (NA) -- 2013
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
1 2 3 4 5 Last Showing: 1 - 15 of 64 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.