Rejvíz

N.JE.01
Localisation: 50.219022N 17.298272E
Area: 298.572 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA
Altitude: 738 - 800 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Největší jesenické lesní rašeliniště s dvěma jezírky, v centrální části porostlé blatkou Pinus rotundata, břízou Betula carpatica, na okrajích smrkem. Spol. Pinio-Ledion. Okrajová část rašeliniště Polygono-Cirsietum palustris, Caricetosum appropinquatae.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.054 ha 0.02 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.139 ha 0.05 2
R3.3 Vrchovištní šlenky 7110 Aktivní vrchoviště 0.267 ha 0.09 1
R2.2 Nevápnitá mechová slatiniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.400 ha 0.13 1
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 0.590 ha 0.2 2
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.019 ha 0.34 1.05
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 1.282 ha 0.43 1.39
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 1.418 ha 0.47 1.38
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 1.932 ha 0.65 1
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 4.963 ha 1.66 1.81
R2.3 Přechodová rašeliniště 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 7.692 ha 2.58 1.28
R3.1 Otevřená vrchoviště 7110 Aktivní vrchoviště 12.568 ha 4.21 1.04
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 15.912 ha 5.33 1
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 19.445 ha 6.51 1.8
L10.4 Blatkové bory 91D0 Rašelinný les 32.097 ha 10.75 1
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 16 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Drosera rotundifolia rosnatka okrouhlolistá Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2021
Ptáci Emberiza calandra strnad luční Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2021
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Netopýři Eptesicus serotinus netopýr večerní Silně ohrožený HD IV -- -- 2015
Ptáci Ficedula hypoleuca lejsek černohlavý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Gladiolus imbricatus mečík střechovitý Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2017
Ptáci Glaucidium passerinum kulíšek nejmenší Silně ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2021
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2020
Cévnaté rostliny Hieracium prussicum chlupáček pruský -- -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Ptáci Hirundo rustica vlaštovka obecná Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Ichthyosaura alpestris čolek horský Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Mechorosty Kurzia pauciflora skřížovec štětinovitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 30 - 45 of 93 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.