Niva Horní Lužnice

N.JH.01
Localisation: 48.841706N 14.922229E
Area: 1 603.084 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: NR, PLA, NNR
Altitude: 429 - 476 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Čtyři navzájem nesouvisející úseky přirozeně meandrující řeky Lužnice a okolní nivy (šířka cca 0,5–1 km) mezi státní hranicí u Nové Vsi a rybníkem Rožmberk. Jednotlivé lokality jsou od sebe odděleny více či méně regulovanými úseky, přesto, díky povodním, existenci břehových porostů apod. nejsou od sebe izolovány a je zde umožněna výměnná migrace druhů. V nivě řeky je vytvořena pestrá mozaika mokřadních biotopů – slepá ramena a tůně v různém stupni zazemnění (Lemnion minoris, Batrachion aquatilis, Potamion pusilli, Nymphaeion albae, Oenanthion aquaticae, Cicution virosae, Carecion gracilis a další), extenzivní, dnes většinou nekosené louky zarůstající chrasticí a zblochanem a fragmenty lužních lesů (Alno-Ulmion) a bažinných olšin (Alnion glutinosae). Lesní porosty pokrývají především severní část (část toku nazývaný Stará řeka). Nivu Horní Lužnice tvoří PR Krabonošská niva (8,1 ha), PR Horní Lužnice (414,1 ha), PR Na Ivance (132,4 ha) a část NPR Stará řeka (vlastní niva je cca 100 ha). Poslední dva chráněné úseky Lužnice PR Výtopa Rožmberka a PR Meandry Lužnice jsou součástí RS Třeboňské rybníky, sublokality Rožmberk a Novořecké močály.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 7.337 ha 0.46 3.12
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 154.661 ha 9.65 2.65
L8.1B Boreokontinentální bory, ostatní porosty -- -- 15.546 ha 0.97 2.67
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 2.384 ha 0.15 2.03
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 0.796 ha 0.05 2.77
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 0.069 ha -- 2.22
L5.1 Květnaté bučiny 9130 Bučiny asociace Asperulo-Fagetum 0.243 ha 0.02 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 13.970 ha 0.87 1.96
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 3.043 ha 0.19 1.88
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.380 ha 0.02 1
V1B Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s řezanem pilolistým (Stratiotes aloides) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 0.245 ha 0.02 2
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 6.511 ha 0.41 2.17
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 6.244 ha 0.39 2.84
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 30.030 ha 1.87 1.5
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 4.053 ha 0.25 2.9
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 39 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Ampedus cardinalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Harmonia axyridis -- -- -- -- BL3 2014
Brouci Bembidion litorale -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2006
Brouci Stictotarsus duodecimpustulatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Lacon querceus -- Ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2012
Ryby a mihule Cobitis sp. -- -- HD II -- -- 2013
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Dytiscus circumcinctus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Cylindera arenaria viennensis -- Ohrožený -- -- -- 2005
Brouci Coraebus undatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Brouci Carabus arcensis arcensis -- Ohrožený -- -- -- 2010
Brouci Blethisa multipunctata -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2004
Brouci Bembidion modestum -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Měkkýši Viviparus contectus bahenka živorodá -- -- Zranitelný (VU) -- 2006
Cévnaté rostliny Eleocharis ovata bahnička vejčitá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2005
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 148 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.