Niva Horní Lužnice

N.JH.01
Localisation: 48.841706N 14.922229E
Area: 1 603.084 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA, NR
Altitude: 429 - 476 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Čtyři navzájem nesouvisející úseky přirozeně meandrující řeky Lužnice a okolní nivy (šířka cca 0,5–1 km) mezi státní hranicí u Nové Vsi a rybníkem Rožmberk. Jednotlivé lokality jsou od sebe odděleny více či méně regulovanými úseky, přesto, díky povodním, existenci břehových porostů apod. nejsou od sebe izolovány a je zde umožněna výměnná migrace druhů. V nivě řeky je vytvořena pestrá mozaika mokřadních biotopů – slepá ramena a tůně v různém stupni zazemnění (Lemnion minoris, Batrachion aquatilis, Potamion pusilli, Nymphaeion albae, Oenanthion aquaticae, Cicution virosae, Carecion gracilis a další), extenzivní, dnes většinou nekosené louky zarůstající chrasticí a zblochanem a fragmenty lužních lesů (Alno-Ulmion) a bažinných olšin (Alnion glutinosae). Lesní porosty pokrývají především severní část (část toku nazývaný Stará řeka). Nivu Horní Lužnice tvoří PR Krabonošská niva (8,1 ha), PR Horní Lužnice (414,1 ha), PR Na Ivance (132,4 ha) a část NPR Stará řeka (vlastní niva je cca 100 ha). Poslední dva chráněné úseky Lužnice PR Výtopa Rožmberka a PR Meandry Lužnice jsou součástí RS Třeboňské rybníky, sublokality Rožmberk a Novořecké močály.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V4A Makrofytní vegetace vodních toků, porosty aktuálně přítomných vodních makrofytů 3260 Nížinné až horské vodní toky s vegetací svazů Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion 36.735 ha 2.29 1.28
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 3.565 ha 0.22 3.13
T1.1 Mezofilní ovsíkové louky 6510 Extenzivní sečené louky nížin až podhůří (Arrhenatherion, Brachypodio-Centaureion nemoralis) 22.564 ha 1.41 2.56
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.776 ha 0.05 2.37
L1 Mokřadní olšiny -- -- 31.667 ha 1.98 2.61
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 76.357 ha 4.76 1.63
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.000 ha -- 2.5
L9.2B Podmáčené smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 3.037 ha 0.19 2.78
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 6.236 ha 0.39 4
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 20.887 ha 1.3 1.9
L10.1 Rašelinné březiny 91D0 Rašelinný les 3.471 ha 0.22 4
L9.2A Rašelinné smrčiny 91D0 Rašelinný les 0.306 ha 0.02 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 17.436 ha 1.09 2.32
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 20.326 ha 1.27 2.85
L7.3 Subkontinentální borové doubravy -- -- 19.316 ha 1.2 3.97
First 1 2 3 Last Showing: 15 - 30 of 43 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Bombus sp. -- Ohrožený -- -- -- 2017
Brouci Hylis cariniceps -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2019
Brouci Notaris aethiops -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Negastrius pulchellus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Nebria livida -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Macronychus quadrituberculatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Lixus bardanae -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Laccobius gracilis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Brouci Hydroporus rufifrons -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Paraphotistus nigricornis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Hydrophilus aterrimus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Hydrochus brevis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2019
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2018
Brouci Helophorus strigifrons -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 278 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.