Vizír

N.JH.02
Localisation: 48.962917N 14.887216E
Area: 17.747 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, SPA
Altitude: 443 - 446 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník (10 ha) s mimořádně cenným rašeliništěm ve výtopě, s vytvořenou mozaikou rostlinných společenstev, sv. Sphagno-Utricularion a Rhynchosporion. Rozmnožování obojživelníků a potravní stanoviště řady druhů ptáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.172 ha 29.14 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.186 ha 1.05 4
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.443 ha 2.49 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.347 ha 13.22 2
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.111 ha 0.62 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.122 ha 0.69 4
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5.847 ha 32.94 3.03

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2018
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2018
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2017
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2017
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2011
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2014
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2018
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2014
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2019
Cévnaté rostliny Potamogeton gramineus rdest trávolistý -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Brouci Macroplea appendiculata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Cévnaté rostliny Drosera intermedia rosnatka prostřední Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Anas querquedula čírka modrá Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 94 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.