Vizír

N.JH.02
Localisation: 48.962917N 14.887216E
Area: 17.747 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, SPA
Altitude: 443 - 446 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník (10 ha) s mimořádně cenným rašeliništěm ve výtopě, s vytvořenou mozaikou rostlinných společenstev, sv. Sphagno-Utricularion a Rhynchosporion. Rozmnožování obojživelníků a potravní stanoviště řady druhů ptáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.347 ha 13.22 2
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5.847 ha 32.94 3.03
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.172 ha 29.14 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.186 ha 1.05 4
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.443 ha 2.49 2
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.122 ha 0.69 4
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.111 ha 0.62 4

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Harmonia axyridis slunéčko východní -- -- -- BL3 2018
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2018
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
Mechorosty Sphagnum subsecundum rašeliník jednostranný -- HD V -- -- 2014
Mechorosty Sphagnum fallax rašeliník křivolistý -- HD V -- -- 2014
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2020
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2019
Brouci Cicindela campestris svižník polní Ohrožený -- -- -- 2018
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Nothorhina muricata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Cévnaté rostliny Drosera intermedia rosnatka prostřední Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Aythya nyroca polák malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Ryby a mihule Leucaspius delineatus slunka obecná -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
Brouci Macroplea appendiculata -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2018
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 93 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.