Vizír

N.JH.02
Localisation: 48.962917N 14.887216E
Area: 17.747 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: springs
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, PLA, NNM, SPA
Altitude: 443 - 446 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rybník (10 ha) s mimořádně cenným rašeliništěm ve výtopě, s vytvořenou mozaikou rostlinných společenstev, sv. Sphagno-Utricularion a Rhynchosporion. Rozmnožování obojživelníků a potravní stanoviště řady druhů ptáků.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.4 Zrašelinělé půdy s hrotnosemenkou bílou (Rhynchospora alba) 7150 Prolákliny na rašelinném podloží (Rhynchosporion) 0.111 ha 0.62 4
L7.2 Vlhké acidofilní doubravy 9190 Staré acidofilní doubravy s dubem letním (Quercus robur) na písčitých pláních 0.122 ha 0.69 4
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 0.186 ha 1.05 4
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.443 ha 2.49 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.347 ha 13.22 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 5.172 ha 29.14 4
L10.2 Rašelinné brusnicové bory 91D0 Rašelinný les 5.847 ha 32.94 3.03

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Mechorosty Sphagnum flexuosum rašeliník odchylný -- HD V -- -- 2011
Cévnaté rostliny Epilobium palustre vrbovka bahenní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Cévnaté rostliny Utricularia intermedia bublinatka prostřední Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2011
Mechorosty Sphagnum palustre rašeliník člunkolistý -- HD V -- -- 2011
Cévnaté rostliny Carex lasiocarpa ostřice plstnatoplodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Plazi Zootoca vivipara ještěrka živorodá Silně ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2011
Brouci Graptodytes bilineatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Ilybius crassus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Hydaticus aruspex -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Hydaticus continentalis -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Bidessus grossepunctatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Brouci Cybister lateralimarginalis křepčík obroubený -- -- Zranitelný (VU) -- 2012
Motýli Endromis versicolora strakáč březový -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Cévnaté rostliny Potamogeton gramineus rdest trávolistý -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
Mechorosty Leucobryum glaucum bělomech sivý -- HD V -- -- 2013
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 95 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.