Černé jezero

N.KT.02
Localisation: 49.179048N 13.183261E
Area: 23.759 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: mountain lake
The degree of protection: SCI, PLA, NNR, SPA, NM
Altitude: 1000 - 1100 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Největší šumavské glaciální jezero s vodními a mokřadními společenstvy sv. Littorellion, Isoetion a Sphagno-Caricion canescentis. Součást NPR Černé a Čertovo jezero (152 ha). Prvý hydrobiologický a algologický výzkum z r. 1898 (FRIČ at VÁVRA). V karu reliktní společenstva skalních substrátů, vysokobylinných kapradinových niv a papratkových smrčin. Ve stěně karu oměj šalamounek, papratka horská, mléčivec alpský, hořec šumavský, koprníček bezobalný, devětsil bílý, sítina trojklaná, jinořadec kadeřavý, vrba velkolistá, borovice kleč.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
L5.2 Horské klenové bučiny 9140 Středoevropské subalpínské bučiny (s javorem – Acer a šťovíkem horským – Rumex arifolius) 0.323 ha 1.36 1
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 3.045 ha 12.82 1.39
L9.1 Horské třtinové smrčiny 9410 Acidofilní smrčiny (Vaccinio-Piceetea) 1.538 ha 6.47 1.15
S1.2 Štěrbinová vegetace silikátových skal a drolin 8220 Chasmofytická vegetace silikátových skalnatých svahů 0.046 ha 0.19 1
T2.3B Podhorské a horské smilkové trávníky bez výskytu jalovce obecného (Juniperus communis) 6230 Druhově bohaté smilkové louky na silikátových podložích v horských oblastech (a v kontinentální Evropě v podhorských oblastech) 0.291 ha 1.22 3
V6 Vegetace šídlatek (Isoëtes) 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 18.407 ha 77.47 1

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Oreonebria castanea sumavica -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2012
Cévnaté rostliny Huperzia selago vranec jedlový Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Isoëtes lacustris šídlatka jezerní Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Cévnaté rostliny Pyrola minor hruštička menší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Cévnaté rostliny Soldanella montana dřípatka horská Ohrožený -- -- -- 2012
Mechorosty Sphagnum sp. -- -- HD V -- -- 2012
Ptáci Accipiter nisus krahujec obecný Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2012
Cévnaté rostliny Lycopodium annotinum plavuň pučivá Ohrožený HD V -- -- 2013
Cévnaté rostliny Polystichum aculeatum kapradina laločnatá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Obojživelníci Rana temporaria skokan hnědý -- HD V Zranitelný (VU) -- 2020

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.