Soustava rybníků u Bražce a u Bochova

N.KV.02
Localisation: 50.167936N 13.057015E
Area: 431.888 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: flooded or wet meadow
fishpond system
The degree of protection: SCI, SPA
Reason protection: Am
Altitude: 650 - 781 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Soustava asi 20 rybníčků obklopená pastvinami a vlhkými loukami. Významné stanoviště obojživelníků v nadm. výškách 650 – 810 m n. m. (nejvýše položené chovné rybníky v ČR).

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 14.542 ha 3.37 2
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 12.973 ha 3 2.31
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 2.582 ha 0.6 2
V2A Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantními lakušníky -- -- 0.146 ha 0.03 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 106.795 ha 24.73 2.22
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 0.888 ha 0.21 2
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 34.986 ha 8.1 2.07
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.263 ha 0.06 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 14.345 ha 3.32 2
L2.2B Údolní jasanovo-olšové luhy, netypické a degradované porosty -- -- 10.818 ha 2.5 2.64
M3 Vegetace vytrvalých obojživelných bylin 3130 Oligotrofní až mezotrofní stojaté vody nížinného až subalpínského stupně kontinentální a alpínské oblasti a horských poloh jiných oblastí, s vegetací tříd Littorelletea uniflorae nebo Isoëto-Nanojuncetea 0.059 ha 0.01 2
V5 Vegetace parožnatek 3140 Tvrdé oligo-mezotrofní vody s bentickou vegetací parožnatek 0.423 ha 0.1 2
V1C Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod s bublinatkou jižní nebo obecnou (Utricularia australis a U. vulgaris) 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 2.309 ha 0.53 1.41
V1F Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez druhů charakteristických pro V1A-V1E 3150 Přirozené eutrofní vodní nádrže s vegetací typu Magnopotamion nebo Hydrocharition 20.207 ha 4.68 2.16
V3 Makrofytní vegetace oligotrofních jezírek a tůní 3160 Přirozená dystrofní jezera a tůně 0.013 ha -- 2
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 26 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Motýli Plebejus argus modrásek černolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2019
Ptáci Circus cyaneus moták pilich Silně ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2020
Savci Procyon lotor mýval severní -- -- Nevyhodnocený (NE) BL1, 1143/2014 2016
Mechorosty Ricciocarpos natans nalžovka plovoucí -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Netopýři Pipistrellus pipistrellus netopýr hvízdavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Nyctalus noctula netopýr rezavý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Eptesicus nilssonii netopýr severní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis daubentonii netopýr vodní Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Netopýři Myotis nattereri netopýr řasnatý Silně ohrožený HD IV -- -- 2019
Motýli Lycaena hippothoe ohniváček modrolemý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Erebia medusa okáč rosičkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2020
Motýli Coenonympha arcania okáč strdivkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Motýli Satyrium pruni ostruháček švestkový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2018
Cévnaté rostliny Carex disticha ostřice dvouřadá -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
First 1 2 3 4 5 6 7 Last Showing: 45 - 60 of 134 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.