Mělnické luhy

N.ME.01
Localisation: 50.310665N 14.488791E
Area: 1 537.821 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NM, NR
Altitude: 155 - 212 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlý komplex různorodých lužních biotopů podél Labe (zaplavované lesy, aluviální louky, tůně, říční a pobřežní vegetace) od hranic okresů Praha – východ/Mělník až po město Mělník. Území je silně devastováno lesnickým hospodařením. Součástí komplexu jsou PR Černínovsko (labské rameno s okolním lužním lesem, 10 ha), PP Jiřina (dubojilmový, téměř dvě stě let starý porost na holocenních štěrkopískových nánosech; 1,7 ha) a PR Úpor (vrbotopolový a dubotopolový lužní les, ojedinělý co do rozlohy i co do přirozené skladby, 225 ha). V tůních představujících zbytky starých slepých ramen se zachovala charakteristická flóra a fauna.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.015 ha -- 2
M1.4 Říční rákosiny -- -- 6.422 ha 0.42 3.9
M1.8 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (<i>Cladium mariscus</i>) 7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae 0.738 ha 0.05 1
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.234 ha 0.02 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 3.231 ha 0.21 3.92
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 5.009 ha 0.33 2.23
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.115 ha 0.01 1.11
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 22.508 ha 1.46 1.76
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 1.251 ha 0.08 2.63
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 644.839 ha 41.93 2.25
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 6.263 ha 0.41 2.51
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 69.914 ha 4.55 1.84
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.216 ha 0.01 2.99
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 16.646 ha 1.08 2.73
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 2.632 ha 0.17 1.61
1 2 3 Last Showing: 1 - 15 of 33 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Bombus lapidarius čmelák skalní Ohrožený -- -- -- 2011
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2010
Ptáci Ardea alba volavka bílá Silně ohrožený BD I -- -- 2018
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2010
Brouci Oxythyrea funesta zlatohlávek tmavý Ohrožený -- -- -- 2011
Ploštice Oxycarenus lavaterae blánatka lipová -- -- -- BL3 2019
Netopýři Pipistrellus pygmaeus netopýr nejmenší Silně ohrožený HD IV -- -- 2016
Blanokřídlí Bombus pascuorum čmelák rolní Ohrožený -- -- -- 2011
Měkkýši Unio pictorum velevrub malířský Kriticky ohrožený -- -- -- 2012
Korýši Orconectes limosus rak pruhovaný -- -- -- BL3, 1143/2014 2019
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2010
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2019
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2017
Cévnaté rostliny Robinia pseudacacia trnovník akát -- -- -- BL2 2017
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 201 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.