Mělnické luhy

N.ME.01
Localisation: 50.310665N 14.488791E
Area: 1 537.821 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NM, NR
Altitude: 155 - 212 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlý komplex různorodých lužních biotopů podél Labe (zaplavované lesy, aluviální louky, tůně, říční a pobřežní vegetace) od hranic okresů Praha – východ/Mělník až po město Mělník. Území je silně devastováno lesnickým hospodařením. Součástí komplexu jsou PR Černínovsko (labské rameno s okolním lužním lesem, 10 ha), PP Jiřina (dubojilmový, téměř dvě stě let starý porost na holocenních štěrkopískových nánosech; 1,7 ha) a PR Úpor (vrbotopolový a dubotopolový lužní les, ojedinělý co do rozlohy i co do přirozené skladby, 225 ha). V tůních představujících zbytky starých slepých ramen se zachovala charakteristická flóra a fauna.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.8 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (<i>Cladium mariscus</i>) 7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae 0.738 ha 0.05 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 6.422 ha 0.42 3.9
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (<i>Juniperus communis</i>) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.015 ha -- 2
First 1 2 3 Showing: 30 - 33 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Echinochloa crus-galli ježatka kuří noha -- -- -- BL3 2010
Cévnaté rostliny Solidago gigantea zlatobýl obrovský -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2010
Cévnaté rostliny Viola stagnina violka slatinná Silně ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Korýši Lepidurus apus listonoh jarní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2010
Cévnaté rostliny Fraxinus pennsylvanica jasan pensylvánský -- -- -- BL2 2010
Měkkýši Anisus spirorbis svinutec kruhovitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2010
Měkkýši Anodonta cygnea škeble rybničná Silně ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Ptáci Accipiter gentilis jestřáb lesní Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2010
Cévnaté rostliny Impatiens glandulifera netýkavka žláznatá -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Solidago canadensis zlatobýl kanadský -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Lemna turionifera okřehek červený -- -- -- GL 2010
Měkkýši Valvata macrostoma točenka veleústá -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2010
Cévnaté rostliny Acer negundo javor jasanolistý -- -- -- BL2 2010
Cévnaté rostliny Parthenocissus inserta loubinec popínavý -- -- -- BL2 2010
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 200 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.