Mělnické luhy

N.ME.01
Localisation: 50.310665N 14.488791E
Area: 1 537.821 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: stream, stream segment
floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
reedswamp, sedge marshes
mire, i.e. bog or fen
The degree of protection: SCI, NM, NR
Altitude: 155 - 212 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlý komplex různorodých lužních biotopů podél Labe (zaplavované lesy, aluviální louky, tůně, říční a pobřežní vegetace) od hranic okresů Praha – východ/Mělník až po město Mělník. Území je silně devastováno lesnickým hospodařením. Součástí komplexu jsou PR Černínovsko (labské rameno s okolním lužním lesem, 10 ha), PP Jiřina (dubojilmový, téměř dvě stě let starý porost na holocenních štěrkopískových nánosech; 1,7 ha) a PR Úpor (vrbotopolový a dubotopolový lužní les, ojedinělý co do rozlohy i co do přirozené skladby, 225 ha). V tůních představujících zbytky starých slepých ramen se zachovala charakteristická flóra a fauna.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.8 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) 7210 Vápnitá slatiniště s mařicí pilovitou (Cladium mariscus) a druhy svazu Caricion davallianae 0.738 ha 0.05 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 6.422 ha 0.42 3.9
T3.4D Širokolisté suché trávníky, porosty bez význačného výskytu vstavačovitých a bez jalovce obecného (Juniperus communis) 6210 Polopřirozené suché trávníky a facie křovin na vápnitých podložích (Festuco-Brometalia) (* význačná naleziště vstavačovitých) 0.015 ha -- 2
First 1 2 3 Showing: 30 - 33 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Blanokřídlí Bombus lucorum čmelák hájový Ohrožený -- -- -- 2019
Blanokřídlí Bombus terrestris čmelák zemní Ohrožený -- -- -- 2019
Brouci Lucanus cervus roháč obecný Ohrožený HD II Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Uloma culinaris kmenař trouchový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Rhizophagus nitidulus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2015
Brouci Protaetia speciosissima zlatohlávek skvostný Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Mycetophagus populi -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Mycetochara humeralis hubojed dvouskvrnný -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Meloe rugosus majka svraštělá Ohrožený -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Meloe proscarabaeus majka obecná Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Brouci Neatus picipes -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Lamia textor kozlíček vrbový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2016
Brouci Corticeus unicolor kůrař maďalový -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Corticeus bicolor kůrař dvojbarvý -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Colydium filiforme dřevožrout niťovitý -- -- Zranitelný (VU) -- 2015
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 152 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.