Poděbradské luhy

N.NB.02
Localisation: 50.103N 15.159858E
Area: 1 632.836 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NNR, NR
Reason protection: B
Altitude: 181 - 185 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé území souvislých mokřadů v labské nivě mezi Veltruby a Poděbrady zahrnuje největší souvislý komplex lužních lesů v Čechách, s velkým množstvím mrtvých ramen Labe a Cidliny ve všech stadiích zazemňování, od hluboké tůně téměř bez vodních makrofyt až po zazemněné tůně zarostlé mokřadními olšinami. Další úsek toku Labe ke Kostomlatům s úzkým pruhem nivy a několika tůněmi je významným zimovištěm vodních ptáků a biotopem říční a pobřežní vegetace. Na lužní lesy navazují zaplavované a mokřadní louky, podobně jako lužní lesy rozrůzněné podle hloubky hladiny podzemní vody a četnosti záplav. V Labi, Cidlině a Bačovce vodní a pobřežní vegetace proudících vod. Území je devastováno hospodařením. Lokalita zahrnuje NPR Libický luh, PR Tonice – Bezedná, PR Veltrubský luh, Klucký luh a Hustík (N), Pňovský luh, Tůň u Chvalovic a Tůň u Polabce.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.170 ha 0.07 2.59
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 5.676 ha 0.35 1.53
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 4.012 ha 0.25 1.33
L1 Mokřadní olšiny -- -- 52.439 ha 3.21 2.45
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 219.585 ha 13.45 1.81
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 14.520 ha 0.89 1.04
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 537.454 ha 32.92 2.28
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.732 ha 0.47 1.87
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.057 ha 0.43 2.69
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.208 ha 0.01 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 28.694 ha 1.76 1.92
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1.037 ha 0.06 1.04
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2.210 ha 0.14 1.72
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1.036 ha 0.06 1
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.294 ha 0.02 1.02
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 30 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Adrastus montanus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Trichius gallicus -- Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Xanthoria polycarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Ramalina farinacea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Phaedon pyritosus -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2014
Brouci Phytobius leucogaster -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Pleurophorus caesus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Lišejníky Punctelia jeckeri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Quedius truncicola -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Rugilus angustatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Scopaeus minutus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Smaragdina flavicollis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 326 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.