Poděbradské luhy

N.NB.02
Localisation: 50.103N 15.159858E
Area: 1 632.836 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NNR, NR
Reason protection: B
Altitude: 181 - 185 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé území souvislých mokřadů v labské nivě mezi Veltruby a Poděbrady zahrnuje největší souvislý komplex lužních lesů v Čechách, s velkým množstvím mrtvých ramen Labe a Cidliny ve všech stadiích zazemňování, od hluboké tůně téměř bez vodních makrofyt až po zazemněné tůně zarostlé mokřadními olšinami. Další úsek toku Labe ke Kostomlatům s úzkým pruhem nivy a několika tůněmi je významným zimovištěm vodních ptáků a biotopem říční a pobřežní vegetace. Na lužní lesy navazují zaplavované a mokřadní louky, podobně jako lužní lesy rozrůzněné podle hloubky hladiny podzemní vody a četnosti záplav. V Labi, Cidlině a Bačovce vodní a pobřežní vegetace proudících vod. Území je devastováno hospodařením. Lokalita zahrnuje NPR Libický luh, PR Tonice – Bezedná, PR Veltrubský luh, Klucký luh a Hustík (N), Pňovský luh, Tůň u Chvalovic a Tůň u Polabce.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.170 ha 0.07 2.59
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 5.676 ha 0.35 1.53
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 4.012 ha 0.25 1.33
L1 Mokřadní olšiny -- -- 52.439 ha 3.21 2.45
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 219.585 ha 13.45 1.81
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 14.520 ha 0.89 1.04
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 537.454 ha 32.92 2.28
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.732 ha 0.47 1.87
L3.1 Hercynské dubohabřiny 9170 Dubohabřiny asociace Galio-Carpinetum 7.057 ha 0.43 2.69
L5.4 Acidofilní bučiny 9110 Bučiny asociace Luzulo-Fagetum 0.208 ha 0.01 2
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 28.694 ha 1.76 1.92
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1.037 ha 0.06 1.04
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2.210 ha 0.14 1.72
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1.036 ha 0.06 1
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.294 ha 0.02 1.02
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 30 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Houby Agaricus dulcidulus -- -- -- Chybí údaje (DD) -- 2013
Brouci Agonum lugens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Pachybrachis hieroglyphicus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Silusa rubiginosa -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Ochthephilus scheerpeltzi -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Helochares lividus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Badister peltatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Bagous tempestivus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Bidessus unistriatus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Blethisa multipunctata -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Brachygonus megerlei -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Agrilus cuprescens -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Cercyon granarius -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Colymbetes striatus -- -- -- Ohrožený (EN) -- 2014
Brouci Conopalpus testaceus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
First 1 2 3 4 5 6 Last Showing: 30 - 45 of 326 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.