Poděbradské luhy

N.NB.02
Localisation: 50.103N 15.159858E
Area: 1 632.836 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NNR, NR
Reason protection: B
Altitude: 181 - 185 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé území souvislých mokřadů v labské nivě mezi Veltruby a Poděbrady zahrnuje největší souvislý komplex lužních lesů v Čechách, s velkým množstvím mrtvých ramen Labe a Cidliny ve všech stadiích zazemňování, od hluboké tůně téměř bez vodních makrofyt až po zazemněné tůně zarostlé mokřadními olšinami. Další úsek toku Labe ke Kostomlatům s úzkým pruhem nivy a několika tůněmi je významným zimovištěm vodních ptáků a biotopem říční a pobřežní vegetace. Na lužní lesy navazují zaplavované a mokřadní louky, podobně jako lužní lesy rozrůzněné podle hloubky hladiny podzemní vody a četnosti záplav. V Labi, Cidlině a Bačovce vodní a pobřežní vegetace proudících vod. Území je devastováno hospodařením. Lokalita zahrnuje NPR Libický luh, PR Tonice – Bezedná, PR Veltrubský luh, Klucký luh a Hustík (N), Pňovský luh, Tůň u Chvalovic a Tůň u Polabce.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.170 ha 0.07 2.59
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 1.037 ha 0.06 1.04
V2B Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, porosty s dominantní žebratkou bahenní (Hottonia palustris) -- -- 0.737 ha 0.05 1
V1G Makrofytní vegetace přirozeně eutrofních a mezotrofních stojatých vod, porosty bez ochranářsky významných vodních makrofytů -- -- 27.390 ha 1.68 2.24
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 54.795 ha 3.36 2.35
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 9.784 ha 0.6 2.28
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 5.676 ha 0.35 1.53
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1.036 ha 0.06 1
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2.210 ha 0.14 1.72
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 50.037 ha 3.06 3
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 28.694 ha 1.76 1.92
L1 Mokřadní olšiny -- -- 52.439 ha 3.21 2.45
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 4.012 ha 0.25 1.33
V4B Makrofytní vegetace vodních toků, stanoviště s potenciálním výskytem vodních makrofytů nebo se zjevně přirozeným či přírodě blízkým chrakterem koryta -- -- 0.003 ha -- 1
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.748 ha 0.17 2.26
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 30 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Adrastus montanus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Trichius gallicus -- Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Xanthoria polycarpa -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Lišejníky Ramalina farinacea -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Phaedon pyritosus -- -- -- Lokálně vyhynulý (RE) -- 2014
Brouci Phytobius leucogaster -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Pleurophorus caesus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Lišejníky Punctelia jeckeri -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Lišejníky Pseudevernia furfuracea -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Quedius truncicola -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Lišejníky Platismatia glauca -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Rugilus angustatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Scopaeus minutus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Smaragdina flavicollis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 326 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.