Poděbradské luhy

N.NB.02
Localisation: 50.103N 15.159858E
Area: 1 632.836 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
flooded or wet meadow
The degree of protection: SCI, NNR, NR
Reason protection: B
Altitude: 181 - 185 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Rozsáhlé území souvislých mokřadů v labské nivě mezi Veltruby a Poděbrady zahrnuje největší souvislý komplex lužních lesů v Čechách, s velkým množstvím mrtvých ramen Labe a Cidliny ve všech stadiích zazemňování, od hluboké tůně téměř bez vodních makrofyt až po zazemněné tůně zarostlé mokřadními olšinami. Další úsek toku Labe ke Kostomlatům s úzkým pruhem nivy a několika tůněmi je významným zimovištěm vodních ptáků a biotopem říční a pobřežní vegetace. Na lužní lesy navazují zaplavované a mokřadní louky, podobně jako lužní lesy rozrůzněné podle hloubky hladiny podzemní vody a četnosti záplav. V Labi, Cidlině a Bačovce vodní a pobřežní vegetace proudících vod. Území je devastováno hospodařením. Lokalita zahrnuje NPR Libický luh, PR Tonice – Bezedná, PR Veltrubský luh, Klucký luh a Hustík (N), Pňovský luh, Tůň u Chvalovic a Tůň u Polabce.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.6 Mezotrofní vegetace bahnitých substrátů 7140 Přechodová rašeliniště a třasoviště 0.294 ha 0.02 1.02
L1 Mokřadní olšiny -- -- 52.439 ha 3.21 2.45
K1 Mokřadní vrbiny -- -- 1.170 ha 0.07 2.59
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 7.732 ha 0.47 1.87
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 1.036 ha 0.06 1
T1.3 Poháňkové pastviny -- -- 9.784 ha 0.6 2.28
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 28.694 ha 1.76 1.92
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 2.748 ha 0.17 2.26
L2.3 Tvrdé luhy nížinných řek 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 219.585 ha 13.45 1.81
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 537.454 ha 32.92 2.28
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 14.520 ha 0.89 1.04
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 50.037 ha 3.06 3
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 5.676 ha 0.35 1.53
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 4.012 ha 0.25 1.33
M1.4 Říční rákosiny -- -- 2.210 ha 0.14 1.72
First 1 2 Showing: 15 - 30 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Brouci Adrastus montanus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Suphrodytes dorsalis -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Netopýři Myotis mystacinus/brandti -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Netopýři Plecotus sp. -- Silně ohrožený HD IV -- -- 2013
Lišejníky Piccolia ochrophora -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2013
Brouci Tychus normandi -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2017
Brouci Trichius gallicus -- Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2013
Brouci Syntomium aeneum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Smaragdina flavicollis -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Motýli Cameraria ohridella -- -- -- -- BL3 2014
Brouci Silusa rubiginosa -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Scopaeus minutus -- -- -- Zranitelný (VU) -- 2014
Brouci Rugilus angustatus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Brouci Quedius truncicola -- -- -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2014
Brouci Pleurophorus caesus -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
1 2 3 4 Last Showing: 1 - 15 of 319 results

Photos

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.