Čelákovické mokřady

N.NB.04
Localisation: 50.177595N 14.794849E
Area: 402.068 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 173 - 194 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Systém starých labských ramen a na ně navazujících mokřadních lučních i lesních společenstev a současného toku Labe. Tůně jsou v různém stadiu zazemňování od otevřené hladiny až po mokřadní olšinu. Nejstarší tůň pod terasou je zarostlá zčásti mokřadní olšinou, zčásti bublinatkou. Na levém břehu Labe – Babinec – lužním lesem zarostlé dno bývalého rybníka a jeho okolí s přilehlými tůněmi zvanými Císařská Kuchyně, které jsou modelovým objektem pro hydrobiologické a ichtyologické výzkumy. Dále PR Hrbáčkovy tůně a PR Lipovka. V Labi reofilní vegetace a vegetace pobřeží.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.000 ha -- 2
M1.3 Eutrofní vegetace bahnitých substrátů -- -- 0.004 ha -- 4
V2C Makrofytní vegetace mělkých stojatých vod, ostatní porosty -- -- 0.023 ha 0.01 2
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.032 ha 0.01 1
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.034 ha 0.01 3.7
T1.4 Aluviální psárkové louky -- -- 0.214 ha 0.05 2
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.486 ha 0.12 4
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.520 ha 0.13 1.32
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.870 ha 0.22 1.03
T5.3 Kostřavové trávníky písčin 2330 Otevřené trávníky kontinentálních dun s paličkovcem (Corynephorus) a psinečkem (Agrostis) 1.031 ha 0.26 2.47
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.124 ha 0.78 2.75
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.475 ha 0.86 1
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.683 ha 1.41 2.32
T1.7 Kontinentální zaplavované louky 6440 Nivní louky říčních údolí svazu Cnidion dubii 5.768 ha 1.43 1
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 7.798 ha 1.94 2.37
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Ptáci Dryocopus martius datel černý -- BD I -- -- 2018
Brouci Carabus scheidleri střevlík Scheidlerův Ohrožený -- -- -- 2012
Cévnaté rostliny Lilium martagon lilie zlatohlavá Ohrožený -- -- -- 2010
Ptáci Apus apus rorýs obecný Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Dactylorhiza majalis prstnatec májový Ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Oriolus oriolus žluva hajní Silně ohrožený -- -- -- 2018
Ptáci Muscicapa striata lejsek šedý Ohrožený -- -- -- 2012
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Cévnaté rostliny Conyza canadensis turanka kanadská -- -- -- BL3 2012
Cévnaté rostliny Arrhenatherum elatius ovsík vyvýšený -- -- -- BL2 2015
Ptáci Luscinia megarhynchos slavík obecný Ohrožený -- -- -- 2018
Cévnaté rostliny Cirsium arvense pcháč oset -- -- -- BL3 2017
Cévnaté rostliny Galium wirtgenii svízel Wirtgenův -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Populus nigra topol černý -- -- Chybí údaje (DD) -- 2012
Cévnaté rostliny Nymphaea alba leknín bílý Silně ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2013
1 2 3 4 5 6 Last Showing: 1 - 15 of 108 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.