Čelákovické mokřady

N.NB.04
Localisation: 50.177595N 14.794849E
Area: 402.068 ha
Category: Wetlands of national importance
Wetland's type: floodplain lake (backwater), oxbow, pool
floodplain forest, alder or willow carr, or other wetland forest
The degree of protection: SCI, NR
Altitude: 173 - 194 m
Show location on map
Wetland’s figure

Characteristic

Systém starých labských ramen a na ně navazujících mokřadních lučních i lesních společenstev a současného toku Labe. Tůně jsou v různém stadiu zazemňování od otevřené hladiny až po mokřadní olšinu. Nejstarší tůň pod terasou je zarostlá zčásti mokřadní olšinou, zčásti bublinatkou. Na levém břehu Labe – Babinec – lužním lesem zarostlé dno bývalého rybníka a jeho okolí s přilehlými tůněmi zvanými Císařská Kuchyně, které jsou modelovým objektem pro hydrobiologické a ichtyologické výzkumy. Dále PR Hrbáčkovy tůně a PR Lipovka. V Labi reofilní vegetace a vegetace pobřeží.

Natural habitats

Habitat code Habitat name Code of the habitat type Name the habitat type Area Relative area (%) Habitat quality (1-4)
M1.4 Říční rákosiny -- -- 0.520 ha 0.13 1.32
R2.1 Vápnitá slatiniště 7230 Zásaditá slatiniště 0.000 ha -- 2
K3 Vysoké mezofilní a xerofilní křoviny -- -- 7.798 ha 1.94 2.37
K2.1 Vrbové křoviny hlinitých a písčitých náplavů -- -- 8.778 ha 2.18 2.02
T1.5 Vlhké pcháčové louky -- -- 0.032 ha 0.01 1
T1.6 Vlhká tužebníková lada 6430 Vlhkomilná vysokobylinná lemová společenstva nížin a horského až alpínského stupně 0.870 ha 0.22 1.03
M1.7 Vegetace vysokých ostřic -- -- 3.124 ha 0.78 2.75
L2.3A Tvrdé luhy nížinných řek pralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 57.216 ha 14.23 1.43
L2.3B Tvrdé luhy nížinných řek nepralesovité 91F0 Smíšené lužní lesy s dubem letním (Quercus robur), jilmem vazem (Ulmus laevis) a jilmem habrolistým (Ulmus minor), jasanem ztepilým (Fraxinus excelsior) nebo jasanem úzkolistým (Fraxinus angustifolia) podél velkých řek (Ulmenion minoris) 65.129 ha 16.2 2.71
L7.1 Suché acidofilní doubravy -- -- 0.486 ha 0.12 4
T1.9 Střídavě vlhké bezkolencové louky 6410 Bezkolencové louky na vápnitých, rašelinných nebo hlinito-jílovitých půdách (Molinion caeruleae) 3.475 ha 0.86 1
M1.1 Rákosiny eutrofních stojatých vod -- -- 18.639 ha 4.64 1.8
M1.5 Pobřežní vegetace potoků -- -- 0.034 ha 0.01 3.7
L2.4 Měkké luhy nížinných řek 91E0 Smíšené jasanovo-olšové lužní lesy temperátní a boreální Evropy (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae) 5.683 ha 1.41 2.32
L1 Mokřadní olšiny -- -- 31.018 ha 7.71 1.95
1 2 Last Showing: 1 - 15 of 23 results

List of species of conservation finding database

Category Latin name of the species Czech name of the species Protection category
(Law 114/92 Sb.)
Directive of birds/
habitats
Red list Invasiveness (i) Year of last record
Cévnaté rostliny Filago minima bělolist nejmenší -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2012
Brouci Colydium elongatum -- -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2014
Cévnaté rostliny Galium wirtgenii svízel Wirtgenův -- -- Chybí údaje (DD) -- 2018
Cévnaté rostliny Filago arvensis bělolist rolní -- -- Téměř ohrožený (NT) -- 2017
Ptáci Milvus milvus luňák červený Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Cévnaté rostliny Lathyrus palustris hrachor bahenní Kriticky ohrožený -- Ohrožený (EN) -- 2018
Ptáci Ixobrychus minutus bukáček malý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2015
Ptáci Mergus merganser morčák velký Kriticky ohrožený -- Kriticky ohrožený (CR) -- 2012
Korýši Eubranchipus grubii žábronožka sněžní Kriticky ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2020
Ptáci Grus grus jeřáb popelavý Kriticky ohrožený BD I Kriticky ohrožený (CR) -- 2011
Ptáci Tachybaptus ruficollis potápka malá Ohrožený -- Zranitelný (VU) -- 2018
Savci Sciurus vulgaris veverka obecná Ohrožený -- Chybí údaje (DD) -- 2020
Ptáci Circus aeruginosus moták pochop Ohrožený BD I Zranitelný (VU) -- 2019
Ptáci Corvus corax krkavec velký Ohrožený -- -- -- 2016
Brouci Carabus scheidleri střevlík Scheidlerův Ohrožený -- -- -- 2020
First 1 2 3 4 5 6 7 8 Last Showing: 45 - 60 of 111 results

Literature

CHYTIL, J.; HAKROVÁ, P.; HUDEC, K. (eds.) et al. (1999). Mokřady České republiky: Přehled vodních a mokřadních lokalit České republiky. Mikulov: Český ramsarský výbor. 327 s.